(תיתוזח תונמואל זכרמה םויכ) תיכרותה הנחתה ןיינב


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח