תיכרותה הלשממה תיב - היארסה ןיינב


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח