"לשא תיב" הפצמ ידירש


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח