.םיאודבה תוברתל ןואיזומה - ןולא ו'ג זכרמ


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח