.םיטבנב ,ןי'צוק תודהי תשרומל זכרמה


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח