עבש ראב לת ימואל ןג


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח