עבש-ראב הסדה - ל"קק קראפ


הביבסהו עבש ראבב תורייתל הרזח