הביבסבו ריעב םירויסו םירתאל
(הפמה תא םימאות םירפסמה) הקיתעה ריעב רויס
"םהרבא ראב" -םירקבמה זכרמ .1
.ןורבח ךרדו ל"קק תובוחרה שגפמב
ךרואל הרמשנש הקיתע ראב ,רצחה זכרמב
הדודרה ,הלודגה הניה וז ראב .םינשה תואמ
תוראבה לכמ םוהת ימב רתויב תעפושהו
.עבש-ראבל ביבס תואצמנה
תפסונ ראבב ןיחבהל ןתינ רצחה הצקב
לגלג לש רוזחשו ,רתוי תרחואמ הפוקתמ
.םימה םיבאשנ הילא הנטק הכירב םע םימ
תיברעמה הסינכב ,קיתע לשא ץע שי ןכ ומכ
.רצחל רתויב
תידוהיה חמקה תנחט .2
המקוהש בגנב הדיחיה תידוהיה חמקה תנחט ןוויכל ל"קק 'חר הלעמב הלענ
בקעי ,הימיקמ תא איבה ריעב רתויב יחוורה היהש חמקה ףנע . 03 תנשב
.ריעב םתיב תא םיקהל ,ץיבורדיינש ריאמו ןודרוג
ןידמ ובא חירפ חישה תיב .3
ןידמ ובא חירפ חיישה לש ותיבל עיגנו ןיבר רכיכ דע ל"קק בוחרב ךישמנ
םיטירבה י"ע הנמתה םירשעה תונשבו הרטשמה הטמ שארכ שמיש רשא
ברקב רבדמב ךרד הרומכ םהיתוחוכל עייסש לע הרקוה תואכ ,ריעה לשומל
.םורדב םיאודבה תוינפל ביצנכ שמיש םג ןידמ ובא חירפ .(1917) עבש-ראב לע
ףראע לא ףראע תיב .4
לא תואמצעה בוחר הלעמב ךישמנ
ןוירוטסיה .ףראע לא ףראע לש ותיב
תונשב ריעה לשומכ ןהיכ ,םיקסע שיאו
תדחוימ ןבאמ הנבנ תיבה .םישולשה
.םילשורימ האבוהש
."תימקש"כ םוקמה שמשמ םויכ
בגנה ןואיזומ - לשומה תיב .5
תיבל עיגנו בוחרה הלעמב םדקתנ
שמישו 1906 תנשב הנבנ תיבה .לשומה
רחאל .לשומה לש ודרשמכו ותיבכ
הייריעה תיבכ שמיש הנידמה תמקה
הנבמה שמשמ םויכ .תובר םינש ךשמב
.בגנה ןואיזומכ
לודגה דגסמה - עמא'גלא .6
תואמצעה 'חר הלעמב םידעצ רפסמ דוע ךישמנ
םינבמה דחאכ בשחנש לודגה דגסמה לא עיגנ
י"ע 1906 תנשמ הנבנש ,ריעה לש םינושארה
םיטירפהמ םשרתהל יאדכ .יכרותה לשומה
דגסמה תא םירטעמה םירידנה םינוטקטיכראה
.םיקחרמל ורבע םימיב טלב דגסמה חירצ .ץוחבמ
.הכמ ןוויכל הנופ דגסמה תיזח
יראב ס"היב .7
תניפבו הנימי הנפנ םש ינוחמש ףסא 'חר דע רשי ךישמנ לודגה דגסמהמ
םיעבראה תונשב הנבנש יראב ס"היב ,ונלאמשל ,ינוחמשו ם"במר תובוחרה
.םיטירבה י"ע
םימה לדגמ .8
.ם"במר בוחרל הלאמש הנפנ
םימ ,קפיסש םימה לדגמ תא הארנ ךשמהב
תנחת לא ועיגה רשא תובכרה לש רוטיקה יעונמל
לדגמה קפיס ,הנחתה תריגס רחאל .תבכרה
רשא םינושארה םידוהיה םיבשותל םימ
.ריעב ועקתשה
תיכרותה תבכרה תנחת .9
תבכרה תנחתל והיבוט תורדשל ךישמנ
י"ע 1915 תנשב המקוה רשא תיכרותה
ךרד קשמדמ ,תבכרה תליסמ .םיכרותה
המוציעב הללסנ ,םילשורי
הרטמב הנושארה םלועה תמחלמ לש
.םירצמ תא שובכל םיכרותל עייסל
תוירקיעה תונחתה תחאכ השמיש עבש ראב
.הליסמה לש
שמשמ םויכ .תיטירבה הלהנמה ןיינבכ שמיש ןיינבהו הנחתה הרגסנ 1927-ב
.תיתוזח תונמואל הללכמה לש הירלגכ ןיינבה
הנחתה להנמ תיב .10
שמיש רתוי רחואמש ,הנחתה להנמ לש ותיב אצמנ והיבוט תורדש ךשמהב
תנגהל הרבחה ידרשמל שמשמ ןינבה םויכ .יטירבה לשממה ידיקפ ירוגמל
.עבטה
יטירבה יאבצה תורבקה תיב .11
תורבקה תיבב ןיחבנ םשו תואמצעה 'חרל רוזחנ
,םייטירב םילייח 1239 םירובק וב רשא
הנושארה םלועה תמחלמ תוברקב ולפנ רשא
ןאו רומיס ,ילגנאה ידוהיה םהיניב ,(1914-1919)
ינפל םימי השימח ברקב לפנש ,גרב-ןד
.עבש ראב שוביכ
םיחיישה ידליל רפסה תיב .12
וננימיל הארנ תואמצעה 'חרב החרזמ
רפס תיבכ שמישש םישרמ הנבמ
ןכמ רחאלו םיאודבה םידליל יאלקח
.םילוח תיבכ שמיש
."לייחה תיב"כ שמיש תואמצעה תמחלמ רחאל
יבנלא ןג .13
והז .ירוביצ ןג וננימיל תואמצעה 'חרב ךישמנ
ץראב םינושארה םיירוביצה םינגה דחא
םיכרותה י"ע חפוטו בחרוה ,1906 תנשב םקוהש
,םיטירבה י"ע ריעה השבכנ רשאכ .1915 תנשב
םקדפמ דובכל ןורכיז רתא ןגה זכרמב םקוה
ץתונ (1938) לודגה יברעה דרמב .יבנלא לרנגה
.הפלחוה הטרדנאהו יבנלא לש ולספ
היארסה .14
ירוביצה הנבמל עיגנו לצרה 'חרל הנימי הנפנ
ונממ ,בגנב הלשממה תיבכ שמישש ,ןושארה
.הפנה לכ לע יכרותה םאקימאקה לשמ
םייכרותה רוביצה ינבמל ינייפוא ותיינב ןונגס
הרטשמ הנבמ ופיסוה םיטירבה .הפוקת התואב
תנחתכ םויכ שמשמה היארסה הנבמל ביבסמ
.םורד דוקיפ תדקפמו עבש ראב תרטשמ
"יבגנה תיב" .15
.תורדתסהה 'חרב הנימי דימו תובאה 'חרב הלאמש הנפנו הברעמ ךישמנ
תונשמ יברע םירוגמ תיבל אמגוד יהוז ."יבגנה תיב"ב ןיחבנ אישנה ןג לוממ
.הדימא תירצונ החפשמ הררוגתה ובש םישולשה
יאבצה לשומה תיבב ררוגתה ,תואמצעה תמחלמב ,ריעה שוביכ רחאל
."יבגנה תיב"כ עודי אוה זאמ ,יבגנה לאכימ ,בגנה לש
רעונל תויונמואה זכרמ .16
םירוגמ תיבל עיגנו 'ץיבלינא 'חרב הנפנ
תינכותב .יונבה ינייפוא יברע
םחות ריקב ףקומ יטרפה תיבה וז
רצח לא םינופה םירדח וכותב ,הובג
תועצבתמ הב ,תיזכרמ תימינפ
הרג הזכ תיבב .תונושה תיבה קשמ תודובע
לכשכ ,תבחרומ החפשמ ללכ ךרדב
,םירדח רפסמ וא ,רדחב תיניערג החפשמ
ריקה .םלוכל תפתושמ רצחהו
קבא תופוסמ ןגהו תויטרפה לע רמש םחותה
.(םיאורק אל םירזמו
סלכאמ הנבמה .תבחרומ החפשמל
.רעונל תויונמואה זכרמ תא םויכ
ןויסמה תיב .17
הארנ תובאהו רודלפמורט תובוחרה תניפב
1903 - ב ריעה דוסיי םע המקוהש הליוה תא
וירוגמל הארנה יפכ שמישו יכרות ןונגסב בצועשו
.הרטשמה דקפמ ילוא, יכרות ןיצק לש
ןוגרא י"ע ןיינבה שכרנ 1911 תנשב
לדגמ םע הייסנכ וב םיקהש יאקירמא ירנויסימ
תוליעפל תוליעפל ותוא ושמישש ,םינומעפ
.טדנמה תפוקת ףוס דע תירנויסימ

הביבסבו ריעב םירויסו םירתא
בגנה תביטח תטרדנא .18
הבצוע רשא תידוחיי ןורכיז תבצמ
ינד ימואל-ןיבה ןמאה ידי לע
שוביכ תא החיצנמ הטרדנאה .ןוורק
,בגנה תביטח לש הלעופ תאו עבש ראב
םיבושיה לע הננוגו רוצנה בגנב הקיזחהש
ןכו בגנה יבחרב םירוזפ ויהש םיטעמה
תערתשמה ,הטרדנאה .םימה וק לע
םיטנמלא 18 תללוכ ,ר"מ 100 לש חטש לע
תואמגודה 12-מ תחאכ הגווס הטרדנאה .תילמס תועמשמ דחא לכלש םינוש
ןתינ הטרדנאהמ .ןוטבב שומיש השועה תונמוא תריציל םלועב רתויב תובוטה
.עבש-ראב לכ לע תופצל
"לשא תיב" הפצמ .19
תשולשמ" דחא היהו 1943 -ב םקוה
תובשייתהה תישאר תא םילמסמה "םיפצמה
תטלחה רחאל ,1947 -ב .בגנב תיצולחה
ןיב םיסחיה ורימחה ,ם"ואה לש הקולחה
.הביבסה ייברע ןיבל לשא תיב ישנא
ועיצה םיטירבה ,םלועהמ קתונמ היה הפצמה
.ובריס םה ךא ,תונפתהל לשא תיב ישנאל
.יריווא רשק רצונ יתשבי רשק ןיאב
תודלותב הנושארה תיריוואה הפקתהה לש הארמהה רתאל תויהל לשא תיב התכז ךכ
סרהל ומרג רשא םיזגפ 200 -כב לשא תיב הזגפוה 1948 -ב .ילארשיה ריוואה ליח
תא ומיקה הירבחו הבזענ לשא-תיב המחלמה ירחא .שפנב תודבאל אל ךא ,דבכ
.לאערזי קמעב "בגויה" בשומ
עבש ראב לת ימואל ןג .20
תירישעה האמהמ בושי תובכש ופשחנ ןאכ
ןלוכמ המישרמה בושיה תבכש .הריפסה ינפל
רעשה תבחרל ץוחמ .הדוהי יכלמ תפוקתמ איה
,רטמ 70 קמועב ראב תאצמנ ,תינוציחה
.ריעה לש םימה תכרעממ קלח התייהש
םיינרק חבזמ ףשחנ ריעה רכיכל ךומסב
.לתל הסינכב גצומ וקתעה רשא ונימב ידוחיי
.תונופטש ימ תריגאל םיחיוטמ תומלוא ללוכה ידוחיי םימ לעפמ ףשחנ הנורחאל
הנשי םוקמב .הלוכ הביבסה לע תופצל ןתינ הנממ תיפצת הנשי לדגמה שארב
.םיתורישו תורכזמ תונח
יגולואזה ןגה .21
לע המקוהש העונצ יח תניפב ותישאר
.םהידימלת ןעמל ךוניח ישנא ינש ידי
לש םינוש םיגוס 150 -כ וב םייוצמ ,םויכ
.ל"וחמו ץראהמ םישחנו םינתיילוח
עבש ראב תייריע .22
ןפוד אצוי ינוטקטיכרא הנבמ
.רלדא טקטיכראה ידי לע ןנכותש
בוציעל אמגוד הווהמ ןיינבה
הינומרהל ףאושה ינרדומו ילכירדא
ןיינבה .םילקאהו הביבסה םע
וב תויוצמו שמשה ינפמ דודיבב ןייטצמ
.תוניג םע תוימינפ תורצח
תופלחתמ תוגוצת הייריעה תיבב
ןהיניב ,תועובק תוגוצתו םינמוא לש
.ןתוחמ הוח תינמואה לש ץע טילבת
םינבל די תיב .23
,ריעה ילייח לש םרכזל החצנה רתא
ןיינבה .לארשי תוכרעמב ולפנ רשא
.וידממבו ןפודה תאצוי ותרוצב טלוב
,םילפונל החצנהה יביטומ דבלמ
תויתוברת תויוליעפ םוקמב תומייקתמ
.תואצרהו םיסנכ ,תוכורעת ,תוגוצת :תונווגמ
תומחלמו בגנה לע המחלמה ,ידוהיה בושיה לש הירוטסיהב תקסועה היירפס םוקמב
.עבש ראב תודלותל תשדקומה עבק תגוצת הנשי ןכ ומכ .לארשי
עבש ראבב הסדה - ל"קק קראפ .24
תינופצה האובמב הסדה - ל"קק קראפ
ףתושמ לעפמ אוה ,עבש ראב לש
דעונש "הסדה"לו לארשיל תמייקה ןרקל
.רוזאה יבשות לש םתחוורל
לקד יבצ ףונה לכירדא עדי לע השענ ונונכת
,"סיזאוא" ,יתביבס לספ וב בצומו
.ינדה לארשי ןמאה לש ותריצי ירפ
םירצחב ריואה ליח ןואיזומ .25
לש האגה תשרומה תא חיצנמ ןואיזומה
יסוטמ 150 -כ .ילארשיה ריוואה ליח
,מ"נ ילכ ,הווהמו רבעהמ ריוואה ליח
.םייטנתוא םיגצומו תוכורעת ,ם"ימכמ
םיכרדומ םירויס עיצמ ןואיזומה
תוירטיפק ,םימו לצ תוניפ ,תופשה לכב
.תורכזמ תונחו
שדחה יאודבה קושה .26
תנשב לועפל לחה יטנתואה קושה
ורכמ וב יעובש דירי הוויהו 1905
.תומהבו תורוחס םיאודבה
1997-בו םילוגלג רפסמ רבע קושה
,רדסומ יתוריית קושכ ךנחנ
םייח יקקושו םיינוגסס םינכוד ובו
םידוחיי םירצומ תונקל ןתינ םהב
.םירייתל תונוש תורכזמו
תא תויאודב םישנ תורכומ ןהב תואלחנבו תומהב רחסמל יטנתוא ףגא םייק קושב
.םיינוריע םיתורישו םיידי בחר הינח שרגמ שי ירחסמה רוזאה דצל .ןהיתולכורמ
07:00-18:00 תועשה ןיב ישימח םוי ידימ םייקתמ קושה :תוליעפ תועש
.ינש ימיב םייקתמ קושה םהב ,גח ימיו יברע טעמל
- ןולא ו'ג זכרמ
.םיאודבה תוברתל ןואיזומה

רקחמ ןוכמ לש בולישב ידוחיי ןואיזומ
םיאודבה תוברתל ןואיזומה .םירקבמ זכרמו
ןואיזומב רויסה .םלועבו ץראב ונימב דיחי
לש םוי םויה ייח לע תידומיל היווח בלשמ
.המישרמ הגוצתב תשחמומה םיאודבה
,'גאס לע תותיפ ,חוריא להוא ,םוקמב
.דועו םילמגו םירומח לע הביכר ,הריצי תואנדס
תורעמ ימגד ,תמייקה ןרקה תולעפימ תגוצת ,תיפצת תספרמ רתאב ןכ ומכ
.הירטיפקו תורכזמ תונח ,םירוגמ
.םיטבנב ,ןי'צוק תודהי תשרומל זכרמה
1955 תנשב סלכוא םיטבנ בשומ
.ודוהבש ןי'צוק לבחמ םישדח םילועב
,ראופמ תסנכ תיב בשומב ומיקה םיבשותה
,ןי'צוקב הליהקב היהש יפכ תסנכה תיב םגדב
.םשמ שדוקה יצפח ואבוה וילאו
.הדעה תשרומל ןואיזומ םקוה תסנכה תיב דצל
היפויתא ידוהי תויונמואל זכרמה .27
תרוסמ תא רמשמ הז דחוימ זכרמ
.היפויתא תודהי לש תוקיתעה דיה תודובע
תורזחשמה היפויתאמ תולוע ,זכרמב
סרחה ילכ תריציב םירפכב ןהייח תא
,המקר ,תוטשקמ ןהש םידאנה ,ןהלש
שארמ םואתב .שק תודובעו לוסיפ
תוליעפב אנדסב רוקיבה תא בלשל ןתינ
.םוקמבש תוינמואה םע דחי תיתריצי