תשר :'ברעו יתש' לש םגדב השענ 1900 -ב השדחה עבש-ראב לש הנונכת
םיטילש ושמתשה הב ,הטילשו תושיגנ םירשפאמה םיליבקמו םירשי תובוחר
םישרגמל השדחה ריעה תא קליח הז םגד .הירוטסיהה ךרואל םיבר םיילאירפמיא
םיאתהו ,קיפסמ רויד בחרמ רשפאש ,החפשמ לכל דחא םנוד לש םייעוביר
רשפאמו תויתשתב ינכסח םגד והז .םימי םתוא לש היינבה ןונגס תשירדל
.תוריהמב ריעב שחרתמל עדומו ברועמ תויהלו ליעיו בוט תוריש תתל ןוטלשל
,ןוכיתה-חרזמה לש ינוריעה ףונב שדח היהש ,םיליבקמו םירשי תובוחר לש ןונכתה
.'הרוטקה רצח'-ה ןונגסב ימוקמה יתרוסמה תיבה תינכותל םיאתה
םע המאתה תינוריעה תינכותה הרצי ,תירבדמה הקעה לע רבגתהל תנמ לע
ןווכל םאתוה םיישארה תובוחרה ןווכ :םילקאה יאנתו היפרגופוטה יאוות
ןורדמה דרומלו ,רורווא תרטמל (חרזמ םורד - ברעמ-ןופצ) החיכשה חורה
קריו לצ יחטש הברה תינכתה הבליש ןכומכ .זוקינ תורטמל (ידאול ןווכב)
םיבשותה ידי-לע הלבקתה ,ינמתועה ןוטלשה ידי-לע הנכוהש ,תינכתה .ריעה תוניפב
הפוקתהו תינאמ'תועה הפוקתה לכ ךשמב ינונכיתה סיסבה התייהו
.תירוטדנמה

תלחנ ויהש ,םישדח םיאפוריא תונונגס תארשהב הננכות תילארשיה עבש-ראב
לדומ .הירפכו הירע לע השדחה הנידמה ןונכתב וקסעש ,הפוקתה ילכירדא
ץופנ היהש ,"םינגה ריע" ןויערמ רזגנ 'םינג ריעב תויתנוכש תודיחי'
תמחלמ ירחא תושדח םירע ונבינ ןהב ,הפוריאב תורחא תונידמו ,הילגנאב
,תודרפנ תויתנוכש תודיחיל ריעה הקלוח הז לדומ יפ לע .הינשה םלועה
תונושארה תונוכשה תיינבב לחוה לדומה יפ לע .םינגו קרי יחטש ןהיניבש
.הנש 15-כ ךשמנש רבד ,ריעב


םימה תסכמו םייפרגואיגה םיאנתה עקר לע ,תואיצמב יכ ,ררבתה הרהמ דע
.םיננכתמה ןוזח תאו תויפיצה תא םאות תירוקמה תינכתה עוציב ןיא ,המועזה
הניא 'םינג ריע' לש תינונכתה הסיפתה יכ ררבתה ,60-ה תונש תישארב
לע רבגתתש ,תרחא תינכת ץמאל שיו ,עבש-ראבב םושייל המיאתמ
הייסולכואה גוסל ,םוקמה יאנתל רתוי םיאתתו תמדוקה תינכתה תונורסח
.ריעה לש הידוקפיתלו
לש םיצמאמהו םיכמותה יבא היהש תורמל ,זאד ריעה שאר ,והיבוט דוד
האר אוה .תינונכיתה הסיפתה יוניש לע טילחה ,ל"נה הסיפתה
ויה ויתורעשהו ויתוחנהמ קלחשו ,הוויקש יפכ ומשגתה אל ויתויפיצ יכ
שקיב אוה ,תאז רואל .הווקמהמ תונוש תואצותלו תונקסמל ואיבהו תועטומ
,הכ דע ריעב השענש המ לכ תא ,עוצקמ ישנא ידי-לע ,טוריפ רתיב ןוחבל
,ויתואצות תקידבו רקס תכירע ידי-לע .רופישלו יונישל תוצלמה שקבלו
וחתניש ,עוצקמ ישנא יפמ תטרופמו תיביטקייבוא הנומת לבקל והיבוט בשח
.דיתעל הינבה ךשמה תא וננכתי םיאצממל םאתהבו ,זא דע ריעב השענש המ תא
הנומש הללכש ,'תונכש תודיחי' לש ריע התייה 1965/6 תנש לש עבש-ראב
,תוליו-םירצח תנוכש ,'ה ,'ד ,'ג ,'ב ,'א תונוכש :םירוגמ תונוכש
זכרמה :םיזכרמ ינש התוא ושמיש .יונ-הוונ תנוכשו הרבעמ-םירצח תנוכש
ירחסמ זכרמכ רקיעב שמישו ,הקיתעה ריעב תינטנופס חתפתהש
,תוירוביצו תוילהנמ תויצקנופ וביבסש ,וקסר ,שדחה זכרמהו ,ירודיבו
םילעפמ ובו ,יחרזמה היישעתה רוזא חתפתה ןכומכ .השדחה ריעב אצמנה
.'תוילרטיינ' תוישעתו תוריש תוישעת ,דוסי תוישעת לש
,םילכירדאו םיסדנהמ לש תווצ ,ריעה סדנהמ תקלחמב םקוה 1964 תנשב
ןויסינ לע ססבתתש ,ריעל תללוכו השדח בא-תינכת ןיכהל היה ודיקפתש
ריעה חותיפל םיאתתש ,השדח היצפסנוק הנבתו ,ויתוערגממ דמלת ,רבעה
להנתה זאמו ,1965/6 תנשב ויתונקסמ תא םסרפ באה-תינכת תווצ .דיתעב
תוחתפתה בלש םייתסה ךכ .השדחה באה-תינכת יפל ועוציבו ריעה ןונכת
לחוהש ,'םינג ריעב תונכש תודיחי' לש תינונכתה תנוכתמה יפל ריעה
,ראתמ תינכות לש ירוטוטס דמעמ הלביק השדחה באה תינכות .1950-ב הב
.הנש םישולשל בורק ריעה התנבנ היפ לע
,ףיסא יאמש לכירדאה תושארב יוגיה תדעו המקוה םיעשתה תונש עצמאב
יגיצנ קלח ולטנ הדעוב .םינתשמה םיכרצל המאתהב השדח בא תינכות השבגש
םיימוקמ םילכירדא ,םינפה דרשמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ ,תימוקמה תושרה
רדגוה :(תיפוס הרשוא םרט תינכתה) הכ דע ולבקתנש תוצלמהה ןיב .דועו
,םדוקה דעיהמ לופכ רפסמ - שפנ ףלא 500 - עבש-ראבל שדח ןיסולכוא דעי
םישחרתמה םיכילהת לע ךמתסהב עבקנ הז רפסמ .שפנ ףלא 250 לע דמעש
באה -תינכת תא תמאות איהו ,טרפב בגנהו עבש-ראבבו ,ללכב הנידמב
תוחתפתהה ןוויכ .35 (א"מת) תיצראה ראתמה תינכת תאו "2020 לארשי"
תבחרה .'םיבהל' תמוצל - ןופצ ןוויכב - יראיניל היהי דיתעב ריעה לש
.םירוגמל היינבל םידעוימה םיחטשה תלדגה רשפאת םיבהל רוזא דע תולובגה