.םיזרכמה הידקוממ הקוחר אל ךא הנידמה לש המורדב תמקוממ עבש-ראב
ריעה לש החטש .לודג תוחתפתה לאיצנטופ ובוחב ןמוטה ןילופורטמ איה עבש-ראב
.לארשי תנידמב הלודגה תינוריעה עקרקה תדותע םהש םנוד 54,500 אוה
.ימדקאו יתיישעת ,ירחסמ זכרמל םג תכפוה םויה לש עבש-ראב
תוליבומה םיכרדה תמוצב ,'רבדמה ירעש' -ב ץראה זכרמב עבש-ראב לש המוקימ
םיבשות 113,800 התנמ עבש-ראב .רוזאה תריבכ הדוחיי תא הטילבמ ,בגנל
.1989 יהלשב
.הז ןותנ הניש אל ,הנורחאה הנשב
םילוע 45,000 -כ םהמ ,םיבשות 180,000 -כ התייסולכוא הנומ םויכ
,הפוריא תונידמ ,היפויתא ,םימעה רבח :לבת תווצק לכמ ,םישדח
.דועו תירבה תוצרא
תיברמ יכ הרומ םיאליגה ךתח ."הריעצ" ריע איה עבש-ראב
םידמול ךוניחה תכרעמב ,( 64% -כ) 40 ליגל תחתמ הניה התייסולכואמ
בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב םידמולה םיטנדוטס 23,000 -כו םידימלת 40,000 -כ
.ריעב םירחא םיימדקא תודסומבו
חותיפ תפונת הלחה תונורחאה םינשב
העונת יריצ רופישב תרכינה תינוריע
ןוניג ,םיקסע יזכרמ תיינב ,םייזכרמ
םירוגמ יתב ,םיינרדומ תוינק יזכרמ
ריעב ומקוה .הישעתו רחסמ ירוזאו
חותיפ לחהו ,תוברתו ךוניח תודסומ
תויוליעפו םיתוריש ךרעמ לש ץאומ
,ךוניח תודסומ ןווגמ עבש ראבב .רייתל
תחוור ןעמל םילעופה הליהקו החוור
.ולוכ בגנהו ריעה יבשות
,תויורשפא לש שדח ןווגמ העיצמ ריעה לש תצאומה תוחתפתהה
.הב םירקבמה םירייתה תבוטלו ,דיתעבו הווהב היבשות תחוורל
הפונתב ריע לש היווח תנמוזמ ,עבש-ראב ריעה תא ריכהל ןינועמה לכל
.תוקתרמ תויורשפא עפשו
350,000-כ הנומה הייסולכואל םיתוריש תקפסמה ,זוחמ ריע איה םויכ עבש-ראב
ריעכ .המוד םיתוריש ןווגמ תקפסמה ,הלדוגב ץראב ריע דוע ןיא .שפנ
בגנב תידסומה תוליעפה לכ תדקמתמ ,לארשיב תיבושייה היכרריהב תיעיברה
עבש-ראב .להנמו רוביצ תודסומ הב ומקוה ,הלשממה ידרשמ דצל .עבש-ראבב
תויאלקחה עקרקה תודותע ןיב ,תיפרגואיג הניחבמ ץראה זכרמב תאצמנ
ץראה זכרמ ןיב םיכרד תמוצ תשמשמ איה .םורדב עבטה תורצואו ןופצב
.ברעמב ףוחה תלפשו חרזמב חלמה-םי רוזא ןיבו המורדל
,ריעב םיללוחתמה םייונישה תובקעב
,תוכשוממה ןואפיקה תונש רחאל
תיינבב לחוהו חותיפה ךילהת ץאוה
לחוה הז ךרוצל .רויד תודיחי יפלא
.םירוגמל היינבל עקרק תאצקהב
,תורשפאמ תומייקה עקרקה תודותע
21,900-כ לש ןתיינב ,רתויה לכל
לע תונעל ידכ ןהב ןיאש ,רויד תודיחי
לש םסולכא ורשפאיש ןוויכ ,םיכרצה
.דבלב םיבשות 75,000
ןתיינב תא רשפאל ידכ ,תדחוימ תוכרעיה ובייח םיעשתה תונשב םירבוגה היילעה ילג
,התייה םימעה רבחמ היילעל יכ ,קפס ןיא .תופסונ רויד תודיחי יפלא לש
תוינכת םלוא .ריעב היינבה ףנע דמעמ לע הרישי הכלשה ,ןיידע הנשיו
םג אלא ,םילועל קר תודעוימ ןניא ,םידיגו רוע תומרוקה היינבה
ןויסינב - תונורחאה םינשב ריעה תא השטנש ,תססובמה הייסולכואל
.םיקיתוו םיריעצ תוגוזל םירוגמה יאנת תא רפשלו הריזחהל
הטלחהל ןוכישהו יוניבה דרשמ תאו ריעה תלהנה תא ואיבה םיפוחדה םיכרצה
הווהש ,'ריהמ לולסמ' עבש-ראבב לעפוה .ריעב היינבה ירוזא תא לידגהל
.תימוקמה תושרהמ םירושיאו היינב ירתיה תלבק יכילה זוריזב 'ךפהמ'
םישורדה םירושיאה לכ (הממי דע) תועש רפסמ ךות ולבקתה ,וז תרגסמב
.(הנשמ הלעמל ללכ-ךרדב ךרוא הז ךילה םירחא תומוקמב) היינבה תלחתהל
.ריעב היינבב עיקשהל םימזי דדוע הז רדסה
רקיעב ,90-ה תונשב רויד תודיחי ףלא 30-כ עבש-ראבב ונבנ וז ךרדב
:תוקיתו םירוגמ תונוכשבו ,'תומר', 'ןול תואנ', 'םיריצח' תונוכשב
הינב יבלשב .דועו 'יונ הוונ' ,'ה ,א"י ,ןופצ 'ד ,'הדצמ', 'ג הנוכש
יניינב ראשו טפשמה לכיה, השדחה תבכרה תנחת וישכע םיאצמנ םימדקתמ
.יחרזאה זכרמב הלשממה