.תימורדה האובמב ,עבש-ראב לחנ לע תיכרותה לזרבה תליסמ רשג


חותיפ םע ריעל הרזח