הקיתעה ריעב תרזחושמה םימה תמא


חותיפ םע ריעל הרזח