לע תינאמ'תועה הלשממה הזירכה ,1900-ב
(הייארסה) הטילשה ךרוצל שדח זוחמ תמקה
הלשממה תיב םקוה זא .ויבשותבו רוזאב
תמקה הכפה ךכבו םימרדנ'זלו םירטושל ןועמו
ךשמנ 1907-ב .תרמגומ הדבועל ריעה
(םאקמיאקה) זוחמה לשומ רשאכ ,ךילהתה
ריעב םיקה ,יאקשמדה קב ףסא ,ץורחה
,(יתלשממ רפס-תיב) ךוניח ,(דגסמ) תד תודסומ
(טפשמ תיב ,הרטשמ ,ראוד ,הייריע) להנימ
,תורוניצו םימ תכירב) םיירוביצ םיתורישו
ןפואב הזרכוה עבש-ראב וז הנשב .(םינג תעיטנו
תלעב ,היונב ריעל ,םשור-בר סקטבו ,ימשר
.םיבר םיינוריע םימוחתב תבחרנ תוליעפ
הקוסעתה תורוקמו הלכלכה ייח חותיפ
.םיבשותה לש תישפוחה םתמזויל וראשנ
הגאד אל ,יעובש קושו ירוזא רחסמ זכרמכ םוקמל התייהש תרוסמה תורמל
ןפואב םקמתה קושה ,ךכיפל .וז היצקנופ חותיפל איהש הרוצ םושב הלשממה
ןוסחיא יכרצל .ול םיכומסה תובוחרבו ריעה לש ישארה הבוחרב ינטנופס
תא הציאה הנושארה םלועה תמחלמ .םירוגמ יתבב ושמתשה רמצהו האובתה
,אבצה תודובעב םירושקה םילעפמה חותיפמ םלוא .ריעב תילכלכה תוליעפה
יתורישו רחסמה .םיקפסו םינלבקכ ,ןיפיקעב קר םיימוקמה םיבשותה ונהנ
.םיבשותה תמזויל םינותנ ויה רחסמה
,לזרבה תליסמ תא ןייצל םוקמה ןאכ
תילכלכה המזויה תאו ,ריעל העיגהש
,התישארמ ריעב הטלבתהש ,תידוהיה
תחיתפ ,חמק תנחט תמקה םע
.תודעסמו ןולמ תיב ,תונוש תויונח
הדבא ,םיטירבה ידי-לע ריעה שוביכ םע
,תידיימה תיגטרטסאה התובישח הל
.הב ומקוהש םישדחה םילעפמה ומלענו
םמשלש םידוקפיתה תא תרשל הרזח ריעה
.רוזאב םיוודבה לע הטילשל זוחמ ריע :המקוה
.ריעה תא חתפל תונוטלשה תמגמב םייולת ויה התוחתפתהו ריעה לודיג
תושקה תויסיפה תולבגמה לע רבגתהל הקיפסה אל דבלב םיבשותה תמזוי
.קחורמה ירבדמה רוזאה לש
תויהל רזחו רחסמה שדחתה ,המחלמה רחאלש הרצק רבעמ תפוקת רחאל םלוא
,םוקמב הכורא תרוסמ התייה רחסמל .ריעב םיירקיעה הקוסעתה תורוקממ דחא
רוזאהמ םירחוסל הכישמו דקומ תדוקנ תויהל רזח ,'ד םויב ,יעובשה קושה םויו
םירחוס דצל ,ופיו הזע ,ןורבחו םילשורימ םירחוס וילא ךשמ קושה .קוחרהו בורקה
.ןדריה-רבעו םירצמ ,קאריע ,זא'גיחמ םיוודבו םיינוריע
,תינאמ'תועה הפוקתב ותוליעפל המוד התייה טדנמה תפוקת תישארב קושה תוליעפ
,הרוד ,הרועש וללכש ,תויתרוסמה תורוחסה דצב .םיטעמ תופסותו םייונישב
המהב ,הדובע ילכב טדנמה תפוקתב דאמ רחסה לדג ,הפקו רכוס ,זרוא
,רדגומ םוקמ לכ דעוי אל ןיידע םיכרצמה קושל .דועו םינילבת ,הקד
.ןדצל ץראה לעו עבקה תויונחב ,ישארה בוחרב םייקתהל ךישמה אוהו
,ריעה לש םייחרזמ-םורדה םיילושב רדוגמ םוחת דחוי ורובעש ,תומהבה קוש
.םילמגבו הביכר-יסוסב היה וב רחסה רקיע רשאכ ,טדנמה תפוקתב דואמ חתפתה
סכמה תא הבגו חקיפש ,סכמה תיב ריעה םורדב םקוה טדנמה תפוקת עצמאב
.ימוקמה קושה ךרד ורבעש תורוחסמ

הכאלמו הריעז הישעת
תויתרוסמ תוכאלמ לע ססבתהש ,הז ףנע ריעב חתפתה תינאמ'תועה הפוקתב דוע
.תוטושפ תוטישבו תיביטימירפ הרוצב ושענש
איה ןהב הנושארהשכ ,רתוי תוחתופמ תוישעת םג ומק ולא תוכאלמ דצל
וכישמה ןהו ,תינאמ'תועה הפוקתב ריעב ולעפ חמק תונחט שולש .חמקה תניחט
םילעפמו תוירגנ םג ופרטצה ןהילא .תירוטדנמה הפוקתב םג ןתוליעפב
.רמצו םיגירא תעיבצל
ונמנ ובו ,הנושארה םעפב 'הכאלמהו היישעתה דקפמ' ריעב ךרענ 1928-ב
השענו הז ףנע חתפתה םינשה םע .םילעופ 40 וקיסעהש ,םילעפמ 14 ריעב
.רתוי ללכושמ
85 וקיסעהש םילעפמ 44 ונמנ ,1943-ב ריעב ךרענש הכאלמה ילעב רקסב
.םילעופ
יאלמשח ,ןיזנב תנחת םג םינשה ךשמב ופרטצה תויתרוסמה 'תוישעת'ה ןווגמל
.היצקפנוקל לעפמו היחפנ ,בכר

החראה
ירחסמ זכרמו םימ תוראב הבו ,םיכרד תמוצ לע תבשויש ,תירבדמ ריעב
.החראה ףנע םג חתפתיש יעבט ךא ,ירוזא
ופסונו ,תינאמ'תועה הפוקתהמ םינא'חהו ןולמה יתב לועפל וכישמה ריעב
בוחרב .(הפי החפשמ ידי-לע להונש ידוהי תיב םהיניבו) םישדח םהילע
ודקפ ,תענוממה הרובחתה תוחתפתה םעו ,הפק יתבו תודעסמ וחתפנ ישארה
.םתוחתפתהל ומרתו הלא םיתורישל וקקזנש םיחרוא רתויו רתוי ריעה תא

םיכרדו םישיבכ תלילס ,היינב
.היינשה םלועה תמחלמ ינפלש הפוקתב הלח ריעה ייחב הלודג תוררועתה
ןוטלשה בוש רזח ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ריעב השענש המל המודב
.ואבצל בושח יפרוע סיסבכ ריעל קקדזהל יזכרמה
גושגש לש הפוקתל בוש ואיבה ,אבצה יכרצ תא קפסל ודעונש ,היינבה ילעפמ
שידח הפועת הדש ,םייאבצ םינקתמו תונחמ וללכ היינבה ילעפמ .ילכלכ
.הל הצוחמו ריעב םיכרד תלילסו םירוציב ,(ןמית הדש)
םירחאו ,יטירבה אבצה רובע םינלבקו םיקפס תויהל וכפה םיבשותהמ םיבר
.תוברה תודובעה עוציבל טושפו יעוצקמ הדובע חוככ ושמיש

רחסמ
חכונו םילייחה לש לודגה היינקה חוכ חכונ דואמ חתפתה ירחסמה םוחתה
.הרחאהה יתוריש םג דואמ וחתפתה ךכ בקע .ריע יבשות לש םייחה-תמר תיילע
קנב' - 'המואלא קודנוס' לש קנבה ףינסב העייתסה תילכלכה תוליעפה
ובחרתה ויקסעו ותוליעפ .1912-ב דוע ריעב םקוהש ,יברעה 'המואה-תפוק
העפשה םג ול התיה תילכלכה ותעפשה דצבו ,טדנמה תפוקתב רתויו רתוי
.תיתרבח-תינמואל
רקיעב זכרתה רחסמה רשאכ ,ישארה בוחרב הזכרתה תילכלכה תוליעפה רקיע
יתורישו ןותחתה וקלחב הזכרתה הריעזה הכאלמה ,בוחרה לש ןוילעה וקלחב
.וכרוא לכל םירזופמ ויה החראהה
ואלימ םיחרזאו אבצה ישנא רשאכ ,תוליעפו םייח קקוש זכרמל הכפה ריעה
,רשב ,רמצ לש הריבצ זכרמ רצונ ריעב .היתורישל וקקזנו היתובוחר תא
זכרמ ריעב רצונ ךכ בקע .רוזאב אבצה שומישל תואלקח ירצומו תורוע
תוליעפ .תרושקתהו להנמה ,הלכלכה ימוחתב םיתוריש ןתונה ,ליעפ ירוזא
תועמשמ-בר לודיגלו ריעה לש םינושה הימוחתב הבר תוחתפתהל המרג וז
.היבשות רפסמבו הלש יונבה חטשב
,תיזוכירה הלכלכהמ קלח ריעה תלכלכ התייה הנידמה םוק רחא תונושארה םינשב
.תויתלשממו תויתורדתסה תורבח ידי לע הבורב הטלשנו ,ץראב זא הגוהנ התייהש
.תיטרפה הלכלכה רתויו רתוי החתפתה ,ץראה יקלח ראשב ומכ ,םיעבשה תונשב
םג הב ומקמתה ,הדמעמו יפרגואיגה המוקימ ,ריעה לש יסחיה הלדוג לשב
םילקימיכה תורבח תולהנהו חוטיבה ,תואקנבהו םיסנניפה ,רחסמה תוכרעמ
תרושקתה ,תונכרצה ימוחתב רקיעב האטבתה תיטרפה המזויה .םורדב תולודגה
,תולודג רחסמ תותשר וסנכנ םיעשתה תונשב .םינוש םיתורישו הבותכה
תמגוד ,םיידועיי רחסמ ירוזאו םינוינק תועצמאב ,תוימואלניבו תוימוקמ
."בהל תוצוח"ו "גיב" םחתימ, "בגנה ןוינק"