בקע לחנ תוניייעמל
תונומת תכורעתל 

.מ"ק 30 : לולסמה ךרוא
.תועש 6 : ןמז
+ ינוניב : ישוק תגרד
.ןוירוג ןב תשרדמ : םויסו האיצי תדוקנ
ןיעב רוקיב ןכו בקע לחנ לש הפיה ןוינקבו הכילה יליבשב הביכר ללוכ לולסמה : ןיינע
םירצק םיעטק ןכו םיינכט םה הביכרה יעטקמ קלח .ןיעמב הצחרו ןותחת בקע
.תכלל שי םהבש

הנפנ ,שיבכה ילושב הביכר לש מ"ק 10 -כ רחאל .תדבע ןוויכל בכרנו השרדמהמ אצנ
קוצמ ןוויכל הלאמש .םיכרד תמוצל העיגמו ןיצ לחנ תא הצוחה רפע ךרדב הלאמש
םידירש ובש חטשב תרבועו םורד יפלכ תלקעתמ ךרדה .ןושבד תמר ןוויכל הנימיו םיניצה
.רוזאב םיאודבה י"ע תודבועמ תומושג םינשבש תוקלחו תוסארט .הקיתע תואלקח לש םיבר
הצוח איהש דע ךרדה םע ךישמהל שי .תדבע תיטבנה ריעה תמקוממ הילע החולשה ברעממ
לחנל בקע לחנ ןיב םימה תשרפ ןוויכל החרזמ ספטל ליחתמ הז ליבש .לוחכב ןמוסמ ליבש
ונתוא איבי ךורא אל סופיט .םנבולב םיקהובה ןוטרק לש םיפושחמ דיל םירבוע .ןושבד
ול הנופצו בקע דוח לש טורחה דחוימב טלוב .ןיצה יקוצמו תדבע תמר לע הפי תיפצתל
רה ,רודמ תעבג תא תוהזל ןתינ חרזמ ןופצב קחרה .הריתח רמק לש םילולתה תודרומה
.ותביבסב טלובה ראשמ
הטמל .לגרב תכלל יאדכ ןוילעה הקלחב .תרדהנ איה ןוילע בקע ןיע לא ליבשב הדיריה
ןתינ םיתיעל .ןוילע בקע ןיע לש העיבנה תובקעב רצונש קוריה םינקה "שחנ" לתפתמ
ןורחאה עטקה תא .העיבנהמ רצונש ןטקה גלפהמ תותשל אבש םילעי רדע ןאכ תוארל
ינש תא רבחמ רוחשב ןמוסמה הכילה ליבש !תוריהזב תכלל שי ,ןיעמל הדיריה ינפל
.תונייעמה
עטק והז .החונ וב הביכרהו בחרתמ ליבשה ךשמהב ךא טעמ השק רבעמה הליחתב
השולשכ רחאל .תדבע תמר תא םינובה ןקואיאה יעלסב רתחתמה ןוינק לש דאמ הפי
לא דאמ הפי תיפצת ןאכמ .ןותחת בקע ןיעב הכירבל לעמש לפמה שארל עיגנ מ"ק
תדרל זאו הנופצ ליבשה םע ךישמהל שי הכירבל תדרל ידכ .םיניצה קוצמו ןוינקה
הבעה תיתיסרחה הבכשה יבג לע עבונה ,הבכש ןיעמ אוה ןותחת בקע ןיע .קיפאל
.ןטק רבדמ הוונ חתפתה הכירבהו ןיעמה ביבס .םיניצה קוצמ תיתחתבש הרידח יתלבהו
ךישמנ הינחה שרגממ .בגנה רה רוזא לכב תידוחייו תרדהנ עבט תנינפ איה הכירבה
ליבקמב תרבועש ךרדב הלאמש הנפנ .ןיצ לחנ קיפאל ונתוא איבתש הבוט רפע ךרדב
תוניטנפרסב סופיטו ףסונ ץמאמ .תדבע ןיעל דרויש שיבכה םע תורבחתהל דע קיפאל
.אצומה תדוקנב הרזחב ונאו

: רפסב אוצמל ןתינ בקע ןיע יבגל ףסונ עדימ
.218 'מע ,לשמ באז תכירעב םילויטו םיפונ ,בגנה-רה