בקע ןיע תונייעמל:1 הנומת
.בקע לחנל ןושבד לחנ ןיב םימה תשרפל סופיטה תליחתב ןוטרקה עלסב תוניינעמ תורוצת

:2 הנומת
.ןוילע בקע ןיעל הדיריב

:3 הנומת
.ירבדמה ףונב קורי ספ תרצויה םינקה תשרוח לע הלעמלמ טבמ .ןוילע בקע ןיע

:4 הנומת
.ןייעמה יממ תותשל םיעיגמ םילעי

:5 הנומת
.ןותחת בקע ןיע לעמ טרמלגנוקה עלס

:6 הנומת
.בגנב תורדהנה ףונה תונינפמ תחא - ןותחת בקע ןיע

:7 הנומת
.ןותחת בקע ןיע - חולמ ףנע לע לובלוב


ישארה טירפתל הרזח