בגנב תויטבנה םירעה לאוזה תישירחה הממדב "
לוכי התא ןיא
,םולכ עומשל
דעצת םא אלא
ףסונ דעצ
,קוצמה לא ךליבויש
ףוס ןיאה לא
היצה לא ,הממשה לא
".ךכות ךות לא

.ל"ז ילארשי בדנ
.הנצינ רעונה רפכ


רפכב םחה חוריאה לע ח"מלפ דודל .הטבשב חוריאהו רויסה לע חונ ימעל הדומ ינא
[ הצולחבו בגנב תובוחרב הכרדהה לע ןירבוג הדוהיל ןכו .ינשה םויב הכרדהה לעו הנצינ רעונה
.םיצולח ןידע שי בגנב .ענרב שדקב םירבסהה לע ץיבוקסומ הלקנעילו

.הנצינ רעונה רפכ -רקוב הדש תשרדמ :ןושאר םוי

.מ"ק 50:לולסמה ךרוא
.אלמ םוי :ןמז
.ינוניב :ישוק תגרד
.רטמ 600:תוילעה לש רבטצמ הבוג
.הטבש תוקיתעב רויסו רקוב רהמ תיפצת :ןיינע ידקומ
.הנצינ רעונה רפכב :הניל
!!!םיגחב וא עובש יפוסב קר לייטל ןתינ ןכל ,שא חטשב רבוע לולסמה :הרהזא
( 07-6558502'לט) .םיאלפנה רבדמה ימש לא תופצלו זוזעב ןמסיוו םעונ םיקהש חותפה םיבכוכה הפצמב רוקיב שארמ םאתל ןתינ

:לולסמה טוריפ

לע בכרנו ךישמנ .םיקולח סכרבש םימה תכירבל רפעה ךרדב הלענו השרדמהמ אצנ
ודילו ןיינעמ יטבנ דצימ -הרוגאמ דצימ ןוויכל הינפל דע המורד סכרה בג לע תרבועה ךרדה
ךרד תאו רקוב סכר תא ההזנ ברעמ דצב ונלוממ .השק ריג עלס תבכשב בוצחה םימ רוב
ןימימש איגב המויס תארקל שממו ,הכורא היילעה .ושאר לא תולילתב תספטמה רפעה
רהמ .תונורחאה תרוצבה תונש תא דורשל והשכיא חילצמה ,דדוב תיז ץע ול בצינ ךרדל
םילודג םיקחרמל תוארל ןתינ ,הבוט תוארה םהב םימיבו בגנה יבחרמ לא הפי תיפצת רקוב
.ןדריבש הליפט תא ףאו יניס לאלה לב'ג תא תוהזלו דאמ
רפע ךרדב הלאמש םינופ הדיריה תליחת םע דימו תדרל םליחתמ רקוב רהמ
לא הנימי םיספטמו המורד טעמ םיכישממ הרושמ לחנמ . הרושמ לחנ לא תשלוגה הביכרל תיטסטנפ
.םיזגפ תעיגפמ ורצונש םישתכמ תוניב תדרויו החולשה בג לע תכשמנ רפעה ךרד .בטוח רה תחולש
-תיטבנה ריעה .ךומסה םינחתותה סיסב לש םינומיאה חטש לש ובלב םיאצמנ ונא
קלח ויהש תויאלקחה תוסארטה תא הצחנ .לוממ תילגנ רבכ הטבש תיטנזיב
מ"ק 21.5) .תראופמה תינופצה הייסנכה לא רשיה רעשה ךרד סנכנ .ריעה לש תואלקחה יחטשמ
בטיה ורמתשנש הטבש לש היתובוחר ךותב בכרל ןתינ בגא ךרד (הטבשל לולסמה תליחתמ
.הנהמ יד היווח יהוזו
תטיסרבינוא םעטמ 1979-1982 םינשה ןיב םוקמב רפחש לגס רותרא הטבש לע 1בתוכ ךכו
תועבגה עבצל ההז היתובוחר עבצ ןכלו םוקמה ינבאמ ונבנ הטבשב םינבמה " : ןוירוג-וב
דמלמ ריוואה ימולצתב ןויע ?תיטנאזיבה הפוקתב ריעה התארנ דציכ . הילע תורגוסה
וטלב םימשגה תנועבש ,חינהל ריבס .תויאלקח תוקלח לש הפופצ תעבט תפקומ ריעהש
.םיתבה תורצחמ קלחב תוניג וחפוטש ןכתיו קוריה ןעבצב ףונה עקר לע הלא תוקלח
םילתפתמ םינבמה ישוג ןיב .הריפסל 'חה האמב הפונמ ותוהמב הנוש וניא םויכ ריעה ףונ
הינבה יצוליאל םאתהב הנתשמ םבחורו ןיגוריסל םילועו םידרויה םילקלקע תובוחר
חינהל ןיא) בהבהצ-םוח חיט םיפוצמ םיהובג תוריק םיאשנתמ םה ידצ ינשמ .היפרגופוטהו
"(הנירקה תאפמ ןבלב וחייטש
. - 2000 ל רבעב עיגה הטבש לש היבשות רפסמש ךירעמ ןירבוג הדוהי גולואיכראה
ימורדה הקלחב חותפה םימה רגאמו תללכושמה םימה זוקינ תכרעמ :הטבשב ןיינע תודוקנ
תותגב רקבל ןיינעמ ןכ .ןהב תראופמה איה תינופצהש הטבשב תויסנכה שולש .ריעה לש
תא שמשש תיבב חוא ימעו הניד םיררוגתמ הטבשב .םימרכ רוזאב ולדיג ןכאש תודיעמש
םישק םיאנתב תונשקעו תויצולח לש ןיינעמ יד רופיס והז . 1937-ב הטבשב רפחש טלוק
.היווח אוה םוקמב ומע רויסו הטבש תא בטיה ריכמ ימע .הז קחורמ םוקמב
דבכ בכר ידי לע סורד חטשה תחאה .תוביס יתשמ יתייעב אוה הנצינל הטבשמ ךשמהה
עפש רוזאב ללכבו ,םיליבש ןומיס תפמב ןמוסמ וניאש םיררצמ לש חטש תינשו ,ל"הצ לש
אצויה שיבכ בכרנ .ברעמ אוה ונש יללכה ןוויכה .ןהב אצמתהל השקש רפע יכרד לש
לחנ לש וכרואל תכשמנה רפע ךרדל עיגנש דע ךישמנו הלאמש הנפנ רחאו מ"קכ הטבשמ
לע םיעירתמ הרהזא יטלש !! תישארה ךרדה לע קר ראשיהל שי .דאיבא לא ידאו אוה ןבל
לזרבה תליסמ תללוס ידירש תא ההזנ ןימימ תועבגה ילופישב .ךרדהמ הדיריה תנכס
שיבכל עיגנ ףוסבו םיילוח םיעטק רפסמ הצוח ךרדה .יניסבש המיצקל דע העיגהש תיכרותה
ןשיה שיבכה לע איה הביכרה ןאכמ . סוטפילקא יצע םילדג ובש ןמיל דיל הנצינל ןשיה
שממ ינידנולבה בד לש ורכזל הטרדנאל עיגנו תועיצק סיסב ינפ לע ףולחנ .ירושמ ףונב
.לויטה לש ינשה םויב םהילע בכעתנש םינייעמ םירתא רפסמ לתל תחתמ .הנצינ לת תולגרמל
הרזח תרבחתמו ןופצמ לתה תא תפקועה רפע ךרדב הברעמ ךישמנ הטרדנאהמ
םהילעש םידומע 100-מ יונבה ןוורק ינד ןמאה לש םולשה לספ דיל זוזע-הנצינ שיבכל
ןיב תועשב וז הנטק העבגל םיעיגמ םע .תועודיה תופשה לכב טעמכ םולש הלימה הבותכ
.שיבכל תחתמש הרהנמה ךותב בכרל איה הדמחנ היווח .דאמ הפי הארמה םייברעה
םיזע תוברק ושטנ ובש ,הז ירבדמ רוזאב תינויצ המשגהו ךוניח לש יא אוה הנצינ רעונה רפכ
באילא הבול לש ונוזח תא ךישממ ח"מלפ דוד ,רעונה רפכ לש יחכונה להנמה .ח"שתב
בוט השועש ריוואב והשמ שי ללכב .םייח לעפמ םוקמב האור אוהו רפכה תא םיקהש
.ץראה הצקב אצמנה הז םוקמב רוקיבב המשנב

.בגנב תובוחרו ןרק רה תחולש ךרד הצולח לא הנצינמ :ינש םוי

.מ"ק 50:לולסמה ךרוא
אלמ םוי :ןמז
.תולוחב םיילגר הכילה יעטק ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.יניס ןופצ יבחרמ ךותל תויפצתו לובגה שיבכ ,הצולחו בגנב תובוחר ,הנצינ: תויטנזיב -תויטבנ םירע .הנצינ רוזאב םיירוטסיה םירתא :ןיינע ידקומ
. : 07-6557210'לט פי'ג הרטפ תרבח תועצמאב איה תאז עצבל תחא ךרד .םיפי'ג לש הצפקה םאתל ךירצ הצולחב לולסמה תא םייסל ידכ ןכלו ,תולוחה ללגב הביכרל יתייעב עטק אוה הצולחל תובוחר ןיב עטקה :םימואית
!!!.עובש יפוסב קר וב לייטל ןתינו שא חטשב רבוע לולסמה :הרהזא

הקימעמה תורכהל תודות לעופה לא אציש ,הז לולסמב הכרדהה לע ח"מלפ דודל הדומ ינא
.הנצינ רעונה רפכב יבבלה חוריאה לע ןכו רוזאב םירתאהו םיליבשה םע ולש

:לולסמה טוריפ
הרדגהל ןתינ הכלמ ראבל הנצינ ןיב מ"ק 24-כ וכרואש לולסמה לש ןושארה עטקה
ללוכו הביכרל לק אוהו םישיבכו רפע יכרד לע הביכר ללוכ אוה .'הנצינ בבוס' רותב
תיחכונה תובשייתהל ןכו בורקהו קוחרה רבעל םירושקה םיניינעמ םירתא המכב רוקיב
רבדממ עונל ןתינ וכרדש םושמ ,תיגטרטסא תובישח לעב רוזא ונדועו היה הנצינ רוזא .בגנב
םיווהמה רוגעו ארנוש תולוח רוזא לא סנכיהל ילבמ ,ןופצבש תבשונה ץראה ךות לא יניס
המלענ אל וז הדבוע .חרזמב ינופצה בגנה ירה יסכר ךרד רובעל ילבמ ןכו ברעמב לושכמ
תמחלמב תוברק ןאכ ושטנ ןכלו ל"הצ ןכו םירצמ ,םיטירב ,םיכרות ,םיטנזיב-םיטבנה יניעמ
.וכרואל םירתא רפסמ רוקסא ינאו תפרוצמה הפמב עיפומ לולסמה ריצ .רורחשה
ריע התייה וז .ריפח לא א'גועל לעמ אשנתמ הנצינ לת .הנצינ לת אוה ןושארה רתאה
ןיבו ,ברע יאה יצחו םודאל ןוכיתה םיה ןיב רבדמה תא הצחש תורייש ביתנ לע תיזכרמ
תויסנכ יתש ולגתנ הבו תיטנזיב-תיטבנה ריעה ידירש לתה שארב .לארשי ץראל םיירצמ
לתה שארב טלובה ןיינבה .לתה תולגרמלש רפיווקאה תבכשל העיגהש דאמ הקומע ראבו
ןכושש ריעה לש לודגה הקלח . 1906-ב הנבנש יכרותה אבצה לש םילוח תיב לש אוה
טלוק תחלשמ ידי לע ועצוב הנצינב תויגולואיכראה תוריפחה .רפחנ אל ןיידע הטמל
יתש התייה טלוק תחלשמ לש רתויב הבושחה תילגתה . 1935-1937 םינשב תיאקירמאה
הנצינ יבשות לש םייחה תרגש תא םיראתמ הלא םיסוריפפ .םיסוריפפ 195 וליכהש תוזינג
: 72 סוריפפ ךותמ 2עטק הנה המגודל .הריפסל 7-הו 6-ה תואמב םייחה חרוא תאו
!לודגה םיהולא םשב… "
…הנצינ שיא 'גרו'גל לשומה דישר-ובאמ
ול תויהל הנצנמ שיא רדסו וילא בידא היה… הניגומ לא ובא ךילא אובי רשאכ .לאל תודות
…םולשתל ול גאד ןכו שודקה רהה לא וכרדב ךרד הרומ
"…רודואת ידי לע בתכנ..
רהכ ההוזש אסומ לב'גל םיניילצ לש העונתל הריפסל תיעיבשה האמה ףוסמ תודע יהוז
ידאוב התלעו יניס תא התצחו הכישמהו הנצינ ךרד הרבע הנירתק הטנס רזנמל ךרדה .יניס
.ןאריפ
,םידבכה תוברקה תחצנהל הטרדנאה לא דרויו ראבל ךומסב אצויה ליבשב דרנ לתה שארמ
דודגב תקזוחמ (הדש קחצי היה הדקפמ) 8 הביטח ידי לע 26.12.98-ב ןאכ וללוחתהש
ירצמה השילפה אבצ תא קתנלו יניסל ךרד ץורפל הרטמב ,לארה תביטח לש ישימחה
לדגמ לא בכרנ הטרדנאהמ .(הנומת האר) םימחול 18 ולפנ הרזגב םישקה תוברקב .ויסיסבמ
רוטיקה ירטק תא ןנצל ודעונ םימה .םויה דע ולת לע דמועש תיכרותה תבכרה תנחתב םימה
ףאו המייסק רבעל הכשמנ תלילסו ריפח לא א'גועל הליסמה העיגה 1916 ץיקב .תבכרה לש
שמשש ןוטרקב הבוצח הרעמ יהוז .הנצינ תרעמל רפע ךרדב ךישמנ לדגמהמ .הנסח ריבל
תורוצ ןאכ לסיפ עבטה .'הנצינ יקומח' םשב עודי אבה רתאה .היינבל חיטו דיס רוצייל
הזה רוזאה ךותב בכרל אלו רהזיהל בושח .םיקלקלחו םילגלגע ןוטרק יעלס לש תויפהפי
רופצמל ךומסב לובגה שיבכ לא רבחתנו ךישמנ הנצינ יקומחמ .םיסילוק ריאשהל אל ידכ
לא ידאוש לאלה לב'ג לא הפי תיפצת ונממו בגנ תמר תצעומ תמזיב םקוה רופצמה .בלרב
.ןוכיתה םיה לא וכרדב ותוא הצוח שירע
םיבוט םימיל ןיתממש הנצינב לובגה ףוסמ תא רובענ לובגה שיבכ לע הביכרב ךישמנ
עפשב ןאכ םימייקש םיחילמה םימה תא םילצנמ רוזאב .ענרב שדק בשוה ןוויכל בכרנו .רתוי
ולא תושידח תוקינכט .תורוגס תוכירבב םיגד לש ןכו תוינבגע לש םידחוימ םינז לודיגל
הכלמ ראב לא שבושמה שיבכב ךישמנ .חורפלו ססבתהל הנצינ תחתפב םיבושייל ורשפאי
.ראבה לש יברעה המש רוקמ והזו הנצינ לחנו -ןבל לחנ שגפמב תאצמנה הגלמ ריב איהה
רושק םוקמה .םיטירבה ידי לע ןוטבב הנפוד איהו םיהובג םוהת ימ לש קפוא תלצנמ ראבה
םג ואצי ןאכמ .ריפח לא א'גוע שוביכל תוברקה לאו ברוח עצבמלו תואמצעה תמחלמל בוש
תמוצ שוביכל בגנה תביטח לש יעישתה דודגהו לארה תביטח לש ישימחהו יעיברה םידודגה
. 1949 ראוניב 3-4 לילב חיפר
הלוע ךרדה .היבשלל הליבומש השובכ רפע ךרדב הנפנו רטמ 400-כ ךישמנ הכלמ ראבמ
יתלב תולוח רוזא לא םיסנכנ ונאו תמייתסמ איה םיוסמ בלשב .ןרק תחולש לא תוניתמב
ןוויכל תילגר םתיא ספטל ףא רחאו םיינפואה תא רורגל אלא הרירב ןיא .םיינפואל ריבע
םיבחרנ םירושמ ולא .ארנוש-רוגע תולוח רוזא לש ובל ךותב ונא הנתשה ףונה . 338 ג.נ
םיה ףוח לע דברוהש סולינה ןמ ףחסב אוה ולא תולוח לש םרוקמ .םיכומנ םיחישב םיסוכמה
ילעש ןרק רה לא יללכ ןוויכב הכישממ ךרדה .ןאכ דברוהו חורה ידי לע עסוה םשמו ןוכיתה
שי .ברעמ ןופצ יללכ ןוויכב ךישמהל שיו רפע יכרד רפסמ תוצוח רהה תא .תוהובג תונטנא
והז .תוידאו ידי לע הצחנו ףוצר וניא סכרה וקו הכילהב םיילוח םיעטק רפסמ בוש תוצחל
סיסבל ליבומה שיבכה םע רבחתנ ףוסבל .תלוביסו ץמאמ שרוד אוהו לויטב השקה עטקה
לא תדרויו קוריב תנמוסמה הבוט רפע ךרדב אוהו רתוי טושפ ךשמהה .ןרק רהב יאבצה
תיטנזיב תיטבנ ריעה לע עדימ ןכו הזה עטקה טוריפ האר .בגנב תובוחר איה הבייחור
.הז רתאב 'תולוח בלב תיטבנ ריע - תובוחר' לולסמב
הלודגה התייהש הצולח לש היתוקיתע לא םיפי'ג ידי לע ונצפקוה תובוחרב רויסה רחאל
לע הבורב ןיידע הרובק הצולח .שפנ 10000-כ תוכרעה יפ לע התנמו בגנב םיטבנה ירעב
ולגתנ 20-ה האמה תישארב .שדקמ ול ברעממו ןורטאיתיפמא הלגתנ םוקמב .תולוחה ידי
הצלח-לא יברעה רפכה ןאכ דסונ יטירבה טדנמה ימיבו הצולח לש םיקיתעה תורבקה יתב
תא ופשחיש םירקוחל הניתממ הצולח םג .הצולח לש תוקיתעה הינבאמ ונבנ ויתבש
וז תיטנזיב - תיטבנ ריעב רשאמ לויטה תא םייסל רתוי בוט םוקמ ןיא ןכאו היתודוס
שארב" תבשויה ריעכ 3יניס רה לא וכרדב היטנקלפמ סונינוטנא עסונה ידי לע הראותש
."יניס דע ערתשמה רבדמ
. 1986 הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,לגס רותרא- הטבש .1
. 1994,ןוירוא ארזעו יניע בקעי ,יברעמה לובגהו הנצינל .2
. 1979 הצולח ךרע ,בגנה ןופצו ףוחה רושמ םורד ,ןורשה ,לארשי ךירדמ .3
,ןמור ןידי תאמ 1999 לירפא-ץרמ ןויליגב 'עבטו ץרא' ןיזגמב העיפוהש הבתכ האר ןכ
.םינבל עלס יקומח'