.היצמא לחנ ךרואל חרי רואל לויט

.מ"ק 22 :לולסמה ךרוא
.לק :ישוק תגרד
.תועש 4 :ןמז
.ןדיעל הסינכב הברעה שיבכ :האיצי תדוקנ
.רככה תואנ בשומל הסינכה רעש :םויס תדוקנ

ראוח תובכשב רבועה היצמא לחנ ןוינקב חרי רואל הביכר :ןיינע
.תוריהבה ןושלה

2 הפמ

1 הפמ

:לולסמה טוריפ

אוה םינקה לחנ רמולכ ביצק ידאו אוה יברעה ומש רשא היצמא לחנ
לחנ לש ותליחת .ונממ בחר אוה ךא םיצרפ לחנל ויפואב המודה ןוינק
לחנה .ר"מק 190 -כ וזוקינ ןגא חטשו ןדעוי תועבג סכרב היצמא
התיה 1953 תנשל דע .ןושלה ראוח לש ימגאה עקשמב וכרוא לכל רתחתמ
.םודס לא השביב דיחיה השיגה ביתנ וצורע ךרואל תרבועה רפעה ךרד
בגנה ח"מלפ תביטח וב הרבע , 1948 רבמבונב "טול" עצבמ תרגסמב
.רוצנה םודס הנחמ תא ררחשל הבצח ןיעמ הכרדב
לע בכרנ .ןדיע בשומל הסינכה תמוצב הברעה שיבכב לולסמה תליחת
מ"ק 1.6 בכרנ .ןשיה הברעה שיבכל הלאמש הנפנו רטמ 400 -כ שיבכה
הנפנ ."היצמא" הילע בותכש ךרדה לש לאמש דצב הנשי תיבח ההזנש דע
הנפנ תוממחה רחאל דימ .תוממח ינפ לע ףולחנו רפעה ךרדב הנימי
לא תדרויו החרזמ ןופצ רחאו הנופצ הכישממה רפעה ךרדל הלאמש
החרזמ ךושמל אל בל םישל בושח חרי לילב .היצמא לחנ לש וקיפא
לחנ לא םידרויה םיצורעה תכרעמל סנכהל תולקב ןתינש םושמ ,ידימ
םיינוינק םה ןדיע לחנל םירבחתמה םיצורעה !!שוקימב דושחה ןדיע
רפע ךרד ובו ןותמ היצמא לחנ לש ןוילעה קלחה וליאו םירצו רתוי
הנופצ היצמא לחנ לש ונוויכ ןכ ומכ .םודאב תנמוסמו תילוחו הבוט
הביכרה םינושארה םירטמוליקב .חרזמ ןופצ ןדיע לחנ לש וליאו
תוריק .רתוי הלק הביכרה ךשמהב ךא לוחה לשב ץמאמ טעמ תשרוד
יצעו םימתר םילדג ץורעב .רתוי םיפוקזו םיהובג םישענ ןוינקה
רצוי ירותסמה חריה רואו הפי הנאווס ןיעמל המוד ףונה .הטיש
ברעממ עיגמה היבא לחנ םע שגפמה תא ךרדב רובענ .דוה לש הריוא
לש הבוהצה רואה תליה תא תוהזל ןתחנ עקרב .הבוט רפע ךרד םג ובו
.םויזנגמה לעפמ
ןיעמ ערתשהש ןושלה םגא לש ימגא עקשמ תובכש םה ןושלה ראוח תובכש
הנש 60000 ינפל םייקתה הז םגא םיגולואיגה יפ לע .הבצח דעו בג
ועבנש רוזאב רתוי תומושג תופוקת ויה רשאכ םינש 20000 ינפל דעו
.תיסחי הריעצ םיצורע תכרעמב םיבכור ונא רמולכ .חרקה ןדיעמ
סבג ,ןוטריק ,תיסרח יקפוא םה ןושלה ראוח תא םיביכרמה םיעלסה
.הביאש תונחת שולש היצמא לחנ לש ןותחתה קלחב .םילחנ טרמלגנוקו
תותשל , הרודמ קילדהל ,ביבסמ ןנובתהלו חונל ךרדב רוצעל יאדכ
ונתוא ליבות רפעה ךרד .לולסמה תא םייסלו זפחהל אלו ןיי וא הפק
רככה תואנל הנימי .רמת ןיע םע רככה תןאנ תא רבחמה שיבכה לא
תחלמ לש המורדב םימקוממה םיבשומ ינש ,רמת ןיע בשומל הלאמשו
.םודס