םירופיצ לחנו תדבע תמר לא
,תדבעבו הטבשבש וניתווחב תואלקח גיהנהל דחא הפ ונטלחהש רחאל"
.הערמ יבשעו תוקרי ,ירפ יצע לודיגל ונמצע ליבגהל רמוא ונרמג
,הנטוב ,םיקסרפא ,םידקש ,םיחופת ,שמשמב ונרחב ירפה יצע ןיבמ
םיפיזשהו םישמשמה ,הפי ולע אל םיחופתה .םינפגו םיתיז ,םיפיזש
התלע םהיתורפ תוכיא .ידמל םיבוט םילובי תיסחי ובינה ןייה ימרכו
םיעטמב ,לארשי ץרא לש הנופצב ולדגש הלא םיצע לש וז לע התלע
הדימב םיליגר יתלב ויה םיקסרפאה לש םחוחינו םתוקיתמ .םיקשומ
המעט ונתווחב הרוקיב תעבש ,דלישטור ידייל יכ דע תאזכ
תורמל םלוא .םירחא םיקסרפא םעטת אל ךליאו התעמש הרמא ,םיקסרפא
יאנתב םילדגה ןייה יבנעו םיקסרפאה ,םיפיזשה ,םישמשמה ןיא ,לכה
הז ןיממ םיצע לש םילודגה םילוביב תורחתהל םילגוסמ רגנ ימ
".םיקשומ םיעטמב לארשיב םילדגה

,סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה , ררועתמה רבדמה- ירא-ןבא לאכימ
.ח"משת םילשורי

הקיתע תואלקח לש םימישרמ םידירש ובש ידאו ךרד תדבע תמר תא הצחנ
םשמו רקוב סכרל הלענו םירופיצ לחנב דרנ .דרטמ תמר לא ספטנו
תובוט רפע יכרדב רבוע לולסמה לש ובור .תדבע תמר לא הרזחב דרנ
.הביכרל תיסחי םיחונ םיליבשב ןטק קלחו

מ"ק 36:לולסמה ךרוא
תועש 6:ןמז
ינוניב :ישוק תמר
ןב תשרדמל תימורד מ"ק -7כ תוריישה ןאח :םויסו האיצי תדוקנ
.ןוירוג

:לולסמ רואת
םש עבג ה'לקנעי ידי לע להונמה תוריישה ןאחב לויטה תא ליחתנ
הפצמ ןוויכל 40 רפסמ שיבכ לע בכרנ .םיבכרה תא ריאשהל ןתינ
ליבותש רפע ךרדל הנימי הנפנ .תדבע קלדה תנחתל הסינכה דע ןומר
ןיצ לחנ תייצח ינפל .ירא ןבא לש הקיתעה תואלקחה תווחל ונתוא
תורוב לש םיחתפה תא ידאוה ןפודב ןימימ תוארל ןתינ
.םימ תריגאל ושמשו םיטבנה ידי לע ובצחנש הרוגאמ תורוב - הילמר
ךותב םיאצמנ ונא .םויכ םג םימ רוגאל לגוסמ ןיידע תורובהמ קלח
לש המלש תכרעמב ןיחבהל ןתינ .תדבע ריעה לש יאלקחה ףרועה
לע רגנ תולעת ,תוסארט-םיטנזיבהו םיטבנה תא ושמשש םינקתמ
תורובו הייטה ירכס לש תכרעמ ,תונורדמה
תמליא תודע הווהמ ךא םויכ הנוממישב תדמוע ירא ןבא תווח .םימ
.ירפ יצע לדגל םיירבדמ םירוזאב םג ןתינ עדיו תוצירח םעש ךכל
הבחר "היטבמא" ןיעמב תרבועו ברעמ םורד ןוויכב הכישממ ךרדה
רהל תימורד
לבוי אוהש ידאו ךותל הנימי הנפנו רפע יכרד לוציפל עיגנ .בוקרע
םיהדמש תוסארט לש תכרעמ ךותב דמחנ הביכר עטק והז .תדבע לחנ לש
תוקורי תוקלחה תומושג םינש לש ביבאב .ורמתשנ םה המכ דע חכוהל
ךומסב רובענ .םיימוקמה םיאודבה ידי לע הערזנש הטיח ילועבגמ
דחא ררוגתמ ןאכ בגא ךרד ,המזאזאעה טבשמ םיאודב לש םילהואל
הלעמב ספטנ רחאו .גאו לא גייתע ומשש רוזאב םינקזה םיאודבה
מ"קכ המורד שיבכה לע בכרנ .ןומר סיסבל ליבומה שיבכה לא לולת
םיירושמה הינפ לעמ טלובה אחפנ רה לש סכרה תא ההזנ םורדמ .דחא
ךרד לא שיבכהמ דרנ .הובגה בגנה רה יסכר תא ההזנ ברעמבו המרה לש
לחנ ךותל שולגנ הנממו סיסבה לש תיפקיהה רגל ךומסב תרבועה
.ןוכיתה םיה לא םימרוזה םילחנה לש זוקינה ןגאל ךישש םירופיצ
ליבש לע איה ןושארה קלחב .הדמחנ םירופיצ לחנ דרומב הביכרה
ןימל ךפוהש
םירופיצ תמר לא אצנ ףוסבלו םילותיפ רפסמב דרוי לחנה .רפע ךרד
לחנ ןיבל ןיצ לחנ לש זוקינה ןגא ןיב םימ תשרפמ קלח הווהמה
רה ןופצ לש םירמקה תכרעמל ךיישה רקוב רה סכר ונלוממ .רושבה
מ"ק -3כ טעשנ .הלעמל תספטמה רפעה ךרדל תודעומ ונינפו בגנה
רפעה ךרד ןוויכל הנימי הנפנו .הבחר רפע ךרדב םירופיצ לחנ דרומב
.םיקיתע םירתא ינשב בכעתהל יאדכ היילעה ינפל .רקוב רהל הלועה
תודדובתה תרעמ ,היילעה ינפל שממ לחנה לש תינופצה ןפודב ןושארה
םינטק םירדח ינש (תומיא תשרודש הרעשה ) יטנזיב ריזנ לש הבוצח
וז הרעמל ןופצמ 300.םהילא סנכהל ןתינ וכרדש רתסנו ןטק חתפו
תא הסכמ קומע ףחסש םימישרמו םילודג הרוגאמ תורוב ינש םיאצמנ
םירופיצ לחנ דרומב הז חונ יפרגופוט יאוותבש רעשמ ינא .םתיעקרק
.הטבשו תדבע תויטבנה םירעה ינש תא הרשקש הקיתע ךרד הרבע
ספטל ךישמנ ףסונ מ"ק-כ רחאלו המר ןיעמל הלועה רפעה ךרדב ספטנ
.רקוב סכר לש הובגה קלחל הלועה םינבא תעורז רפע ךרדב הנימי
םיניתממו סכרהמ הברעמ םידרויה םיב'קנב ןיחבהל ולכוי ןיעה ידח
ונאו םואתפ ךכ הל תמייתסמ וזה רפעה ךרד .םתוא ולגיש םיבכורל
ץהובג וק ךרואל רהה עלצב הכילה ליבשב הביכר לש עטקב ךישמנ
םוקמב .578 ג.נל תיברעמ רפע ךרד םע בוש ותוא רבחי הז ליבש
578.ג.נל תינופצ אצמנש לוממש ףכואל ספטנ רפעה ךרדב תדרל
.םירופיצ תבצחמל ברעממש
רפעה ךרדל ונתוא ליבויש ידאוב דרויה ליבשב הביכרב שולגנ ףכואהמ
בושי ןיעמ רוזאב .40 רפסמ שיבכ לא הצוחה ונתוא איצותש תישארה
מ"ק 2.5 שיבכהמ .םיתב ןיעמל רבעמ בלשב םיאצמנש םיאודב לש
.תוריישה ןאח דע םיפסונ