םירופיצ לחנו תדבע תמר לא
רבסהו הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל