:םימ רוב
.רקוב סכרל היילעה ינפל הרוגאמ גוסמ םימה תורוב ינשמ דחא
.תינוויב תבותכב ןיחבהל ןתינ דומעה לעו ףחסב האלמ רובה תיעקרק