:םיננע
תורצונ תומוד תורוצת .רקוב הדש ימשב םיננע לש םיספ תורוצת
ראתל ןתינ .הרבזה תוורפב ןכו תובר תוימיכו תוילקיזיפ תוכרעמב
.תומוד תויטמיתמ תואוושמ ידי לע תונושה תועפותה תא