:תוריישה ןאח
ןוויכל רקוב הדש תשרדממ תימורד מ"ק 7-כ םקוממה הפי חורא ןאח
.עבג ה'לקנעי ידי לע להונמ םוקמה .הייחמ רהל היילעה ינפל ןומר הפצמ