:תוסארט
םיאודבה תומושג םינשב .בטיה ורמשנ ידאוה הלעמב תוקיתעה תוסארטה
.רצק ןמז ךשמל קוריל ךפוה ידאוה ביבאבו תוקלחב הרועשו הטיח םיערוז
רשפאלו רגנה ימ תא רוגאל ודעונש םינקתמ לש לולכממ קלח ןה תוסארטה
תדבע לש יאלקחה ףרועה תא וויה ולא םיחטש .רבדמב תואלקח לש המויק
.תיטנזיבה הפוקתב