קרב לחנו הפיכ רה לא.מ"ק 38 :לולסמה ךרוא
.תועש 7 :ןמז
.השק :ישוק תגרד
.הפיכ רה לא רפעה ךרד ףעסמב 40 רפסמ שיבכ :האיצי תדוקנ
.החונמ ראב - 101 קדנופ :םויס תדוקנ
.קרב לחנ לש ביהרמ ןוינקב הדיריו ,הפיכ רהמ תרדהנ ףונ תיפצת :ןיינע
ףותיש תביחמו (הטסורינ תומלוס השעמל) םילבח תומלוסב איה הדיריה
.ןוינקב םיינפואה תא דירוהל ידכ הצובקה ישנא ןיב תווצ תדובעו הלועפ
.גנילפנס תעבטבו רטמ 10 לש ךרואב לבחב דייטצהל יאדכ

.יחרזמה בגנה רהב ןראפ לחנל ןופצמש רוזאב אוה לויטה רוזא
יניסב םירהה רוזא תא זקנמ אוהו הנידמב לודגה בזכאה לחנ אוה ןראפ לחנ
רמול יאדכ .חלמה םיו הברעה לחנ לא בגנה זכרמ תאו תליא ץרפמ לעמש
.ףונה בוציע תא הביתכמש רוזאה לש היגולואיגה לע םיטפשמ רפסמ
.1"ןוילעה עודגה רושימ" םינכמ םיגולואיגהש המ אוה דחא בושח גשומ
תא וחלגו ןוכיתה םיה לא ומרזש םילודג םילחנ ידי לע רצונ הז רושימ
הפיכ רה םגו קרב תמרש ירושמ טעמכ וא ירושמ ףונ םריתוהב םירהה ישאר
םינש ןוילימ 10-כ ינפל ןקוימה ןדיעב רתוי רחואמ בלשב .ונממ קלח םה
תכרעמ" םינוכמה הלא םירבש .ברעמ חרזמ ןוויכב הריבש תוליעפ השחרתה
ארקנה םילודגה םירבשה דחא תא הז רוזאב תללוכ "יניס -בגנ הריזגה ירבש
יללכה םנוויכש ךרוא ירבש םג וחתפתה הלא בחור ירבש םע דחיב .ןראפה רבש
תיפרגופוט הגרדמ רצויה קרב רבש אוה הזכ רבשל המגוד .םורד-ןופצ אוה
המירזה רטשמ יונשו הלא םירבש .לויטה ךלהמב דרנ התואש חטשב תטלוב
ימנידו רתוי עורפ ףונל ומרג הברעה ןגא תעיקשמ האצותכ םילחנה לש
.םויה ונניעל הלגתמה
לש וכרואל תוניתמב הלועה הבוט רפע ךרד ףעסמב ליחתנ לולסמה תא
גרהנש יאודב לש ורכזל השדח הטרדנא שיבכהמ הדיריה דיל .םחי לחנ
.רפע יכרד תמוצל עיגנ מ"ק 9-כ רחאל .עבטה תורומש חקפ ידי לע גגושב
תונטנאל חרזממ הפיכ רה לא ונתוא ליבותש הבוט רפע ךרדב הנימי הנפנ
חנוצה לולתה קוצמהו היפויב המיהדמ הפיכ רהמ תיפצתה .יאבצה ןקתמה לש
תכרעמ וניתחתמ .ןאכ דע ונתוא הווילש ןותמה ףונל זע דוגינ הווהמ הטמל
.ראשמ רה אוהש הפשנ רה תא ףקועה שושע לחנ לש םילבויה
.םיהובגה בגנה ירה תא תוארל ןתינ האלהו רשימה רה לש םיקוצמה לוממ
.שפנ תוממורתהל םימרוגה רבדמ יבחרמ ןיידע ונלזמל ורתונ
תרבגתמ ךרדה .הנימי הנפנו רפעה יכרד תמוצ לא הרזחב בושנ הפיכ רהמ
תויעב אלל ןתוא בכרל ןתינ .תיפרגופוטה הגרדמה לע תולולת תודירי יתשב
ןוינקה שאר לא ונתוא ליבותש םודאב תנמוסמה רפעה ךרדל עיגהו תודחוימ
תוינוטונומה תא תויארפב רבושה ןוינקה לא הפי תיפצת ןאכמ .קרב לחנב
.ץורעה תיתחת לא םוהתה ףס לע דרויה ליבשב אוה ךשמהה .קרב תמר לש
,היארה הדש תא םיאלממ םיררחסמ תומוהתו םיקיקנ !וב בכרל דאמ ןכוסמ
היעב הווהמ הניא םיינפואה םע ומצע ןוינקב הדיריה .םיהדמ הארמ טלחהב
תשרוד הדיריה .לבחב םיינפואה תא לשלשל ךירצ דחא לפמב קרו תדחוימ
תוכירבהש הרקמב .דמחנ והשמ וליפא הזב שי יתעתפהלו םלוכמ הלועפ ףותיש
ךרעהל שיו ,שממ לש עצבמל ךופהי םיינפוא םע קיקנב רבעמה םימ תואלמ
םיעטק רפסמ דוע שיו העמק בחרתמ לחנה ינוינקה עטקה רחאל .םאתהב ךכל
.החונ תכפוה ךרדה דימו םירדלוב לעמ םיינפואה תא םירהל שי םהבש םירצק
תרובחמ ריג לש םיפוקז תוריק ידאוה ירבע ינשמ .הפי תויהל ךישממ קרב לחנ
םתרוצו תושביתה לש בצמב םקלח ,וקיפאב םילדג םיבר הטיש יצעו תדבע
הלוע וז ךרד .ןראפ לחנ ןוויכל רפע ךרד תינפ דע בכרל ךישמנ .דאמ תדחוימ
לצפתמו דאמ בחר הז םוקמב ןראפ לחנ .ןראפ לחנ לא תדרויו ךומנ ףכואב
.החונמ תשע רמק ןיבל ןופצמ דודח יקוצ ןיב םוחת אוה .םיבר הנשמ יקיפאל
םיאצמנ ונא . 225.ג.נל ךומסב ףכואל דע תשע םלת ךרד הלועה ךרדב ךישמנ
תפיכ לא סופיטה .בגנב םירמקה ןיבמ ימורדה יגולואיג רמק בלב השעמל
היקת ובא לב'ג וא תשע תפכמ .לולת יד ןורחאה עטקהו ילגר אוה תשע
ןכו ויתודשו ןראפ בשומ לא הפי תיפצת עבוכה יבא רה ועמשמש תיברעב
הזב הז םיעלבנה םיסכר לש בר ברע .תשע-החונמ רמק ךשמהו דודח יקוצ לא
תארקנה רתויב תינופצה החולשל בל םישל יאדכ .דאמ הפי הנומת םירצויו
םיפסונ םיליבש רוזאב םיארנ הלעמל טבמ .סכרה ראשמ דדובמה תשע םלת
.הביכרל ידאוב ןתינ םקלחו הפמב םינמוסמ םניאש


םשמו הברעה שיבכל תורישי תדרויה רפעה ךרדב ךישמנו םיינפואל רוזחנ
ךישמהל איה רתוי הכורא תרחא היצפוא . 101 קדנופל דע םיפסונ מ"ק 2.5 דוע
.החונמ תועבג תא הצחיש ליבש אוצמלו תשע תודבר ךרואל תכשמנה רפעה ךרדב

ןגא לא :ךירדמל תרבוחב אוצמל ןתינ רוזאה לש היגולואיגה לע ףסונ עדימ .1
. 1994 רבמצד , עבטה תנגהל הרבחה תאצוהב ,ןראפה


ישארה טירפתל הרזח