קרב לחנו הפיכ רה לא.מ"ק 38:לולסמה ךרוא
.תועש 7:ןמז
.השק :ישוק תגרד
.הפיכ רה לא רפעה ךרד ףעסמב 40 רפסמ שיבכ :האיצי תדוקנ
.החונמ ראב - 101 קדנופ :םויס תדוקנ
קרב לחנ לש ביהרמ ןוינקב הדיריו ,הפיכ רהמ תרדהנ ףונ תיפצת :ןיינע
תביחמו (הטסורינ תומלוס השעמל) םילבח תומלוסב איה הדיריה
תא דירוהל ידכ הצובקה ישנא ןיב תווצ תדובעו הלועפ ףותיש
תעבטבו רטמ 10 לש ךרואב לבחב דייטצהל יאדכ .ןוינקב םיינפואה
.גנילפנס

ןראפ לחנ .יחרזמה בגנה רהב ןראפ לחנל ןופצמש רוזאב אוה לויטה רוזא
לעמש יניסב םירהה רוזא תא זקנמ אוהו הנידמב לודגה בזכאה לחנ אוה
רמול יאדכ .חלמה םיו הברעה לחנ לא בגנה זכרמ תאו תליא ץרפמ
.ףונה בוציע תא הביתכמש רוזאה לש היגולואיגה לע םיטפשמ רפסמ
.1"ןוילעה עודגה רושימ" םינכמ םיגולואיגהש המ אוה דחא בושח גשומ
תא וחלגו ןוכיתה םיה לא ומרזש םילודג םילחנ ידי לע רצונ הז רושימ
רה םגו קרב תמרש ירושמ טעמכ וא ירושמ ףונ םריתוהב םירהה ישאר
ןוילימ 10-כ ינפל ןקוימה ןדיעב רתוי רחואמ בלשב .ונממ קלח םה הפיכ
םינוכמה הלא םירבש .ברעמ חרזמ ןוויכב הריבש תוליעפ השחרתה םינש
םירבשה דחא תא הז רוזאב תללוכ "יניס -בגנ הריזגה ירבש תכרעמ"
ירבש םג וחתפתה הלא בחור ירבש םע דחיב .ןראפה רבש ארקנה םילודגה
קרב רבש אוה הזכ רבשל המגוד .םורד-ןופצ אוה יללכה םנוויכש ךרוא
םירבש .לויטה ךלהמב דרנ התואש חטשב תטלוב תיפרגופוט הגרדמ רצויה
ומרג הברעה ןגא תעיקשמ האצותכ םילחנה לש המירזה רטשמ יונשו הלא
.םויה ונניעל הלגתמה ימנידו רתוי עורפ ףונל

לש וכרואל תוניתמב הלועה הבוט רפע ךרד ףעסמב ליחתנ לולסמה תא
גרהנש יאודב לש ורכזל השדח הטרדנא שיבכהמ הדיריה דיל .םחי לחנ
.רפע יכרד תמוצל עיגנ מ"ק 9-כ רחאל .עבטה תורומש חקפ ידי לע גגושב
תונטנאל חרזממ הפיכ רה לא ונתוא ליבותש הבוט רפע ךרדב הנימי הנפנ
לולתה קוצמהו היפויב המיהדמ הפיכ רהמ תיפצתה .יאבצה ןקתמה לש
וניתחתמ .ןאכ דע ונתוא הווילש ןותמה ףונל זע דוגינ הווהמ הטמל חנוצה
.ראשמ רה אוהש הפשנ רה תא ףקועה שושע לחנ לש םילבויה תכרעמ
.םיהובגה בגנה ירה תא תוארל ןתינ האלהו רשימה רה לש םיקוצמה לוממ
.שפנ תוממורתהל םימרוגה רבדמ יבחרמ ןיידע ונלזמל ורתונ

תרבגתמ ךרדה .הנימי הנפנו רפעה יכרד תמוצ לא הרזחב בושנ הפיכ רהמ
אלל ןתוא בכרל ןתינ .תיפרגופוטה הגרדמה לע תולולת תודירי יתשב
לא ונתוא ליבותש םודאב תנמוסמה רפעה ךרדל עיגהו תודחוימ תויעב
תא תויארפב רבושה ןוינקה לא הפי תיפצת ןאכמ .קרב לחנב ןוינקה שאר
לא םוהתה ףס לע דרויה ליבשב אוה ךשמהה .קרב תמר לש תוינוטונומה
םיאלממ םיררחסמ תומוהתו םיקיקנ !וב בכרל דאמ ןכוסמ .ץורעה תיתחת
םיינפואה םע ומצע ןוינקב הדיריה .םיהדמ הארמ טלחהב ,היארה הדש תא
םיינפואה תא לשלשל ךירצ דחא לפמב קרו תדחוימ היעב הווהמ הניא
וליפא הזב שי יתעתפהלו םלוכמ הלועפ ףותיש תשרוד הדיריה .לבחב
םיינפוא םע קיקנב רבעמה םימ תואלמ תוכירבהש הרקמב .דמחנ והשמ
ינוינקה עטקה רחאל .םאתהב ךכל ךרעהל שיו ,שממ לש עצבמל ךופהי
תא םירהל שי םהבש םירצק םיעטק רפסמ דוע שיו העמק בחרתמ לחנה
תויהל ךישממ קרב לחנ .החונ תכפוה ךרדה דימו םירדלוב לעמ םיינפואה
הטיש יצעו תדבע תרובחמ ריג לש םיפוקז תוריק ידאוה ירבע ינשמ .הפי
.דאמ תדחוימ םתרוצו תושביתה לש בצמב םקלח ,וקיפאב םילדג םיבר
ךומנ ףכואב הלוע וז ךרד .ןראפ לחנ ןוויכל רפע ךרד תינפ דע בכרל ךישמנ
יקיפאל לצפתמו דאמ בחר הז םוקמב ןראפ לחנ .ןראפ לחנ לא תדרויו
.החונמ תשע רמק ןיבל ןופצמ דודח יקוצ ןיב םוחת אוה .םיבר הנשמ
ונא . 225.ג.נל ךומסב ףכואל דע תשע םלת ךרד הלועה ךרדב ךישמנ
סופיטה .בגנב םירמקה ןיבמ ימורדה יגולואיג רמק בלב השעמל םיאצמנ
לב'ג וא תשע תפכמ .לולת יד ןורחאה עטקהו ילגר אוה תשע תפיכ לא
ןראפ בשומ לא הפי תיפצת עבוכה יבא רה ועמשמש תיברעב היקת ובא
םיסכר לש בר ברע .תשע-החונמ רמק ךשמהו דודח יקוצ לא ןכו ויתודשו
החולשל בל םישל יאדכ .דאמ הפי הנומת םירצויו הזב הז םיעלבנה
הלעמל טבמ .סכרה ראשמ דדובמה תשע םלת תארקנה רתויב תינופצה
ידאוב ןתינ םקלחו הפמב םינמוסמ םניאש םיפסונ םיליבש רוזאב םיארנ
.הביכרל


םשמו הברעה שיבכל תורישי תדרויה רפעה ךרדב ךישמנו םיינפואל רוזחנ
איה רתוי הכורא תרחא היצפוא . 101 קדנופל דע םיפסונ מ"ק 2.5 דוע
תא הצחיש ליבש אוצמלו תשע תודבר ךרואל תכשמנה רפעה ךרדב ךישמהל
.החונמ תועבג

:ךירדמל תרבוחב אוצמל ןתינ רוזאה לש היגולואיגה לע ףסונ עדימ .1
. 1994 רבמצד , עבטה תנגהל הרבחה תאצוהב ,ןראפה ןגא לא