.קרב לחנו הפיכ רהל לולסמל תונומתל תויבותיכ


:1 הנומת
.הפיכ רה תגספב לואש ונלש החמומה יפמ יגולואיג רבסהל םיבישקמ

:2 הנומת
.הלעמלמ טבמ קרב לחנ ןוינק

:3 הנומת
.םוהתה יפ לע שממ בכרל ןתינ ןוינקה לא דרויש ליבשה ןמ םיעטק

:4 הנומת
.ןוינקה ךותב םילבחה תומלוסב םיינפואה תא םידירומ

:5 הנומת
…ןאכ בכרל ןתינש דיגהל ןתינ אל

:6 הנומת

יעלס לע ולעפש םימה לש הילב יכילהתמ ורצונש תוניינעמ עלס תורוצת
.קיקנה עטק רחאל קרב לחנ -םיכרה ריגה