תיטבנה םימשבה ךרד - תונומתל םירבסה.תורקנ רובל ןומר שתכמ ןיבש עטקב תורקנ לחנ לענ :1 הנומת

םימ קפיסש הרוקמ םימ רוב תונבל וליכשה םיטבנה .תורקנ רוב :2 הנומת
.תורקנ דצימב בשיש ןטקה רמשמה ליחל

.רובה לא םימה וסנכנ חתפה ךרד .םינפבמ טבמ - תורקנ רוב :3 הנומת

.לשלושמ ןורהס :4 הנומת

.רוצה תובכשב ףירח טומיק .רמע לחנב הפוצה :5 הנומת

.הברעל םימשבה ךרד אצומב שולל דולק הנובש שדחה ןולמה :6 הנומת

.גוחב םיליבומה םיבכורהמ דחא - יקסצנטש איג :7 הנומתישארה טירפתל הרזח