הברעל תדבעמ - תיטבנה םימשבה ךרד לש הכרואל


Picture Album.מ"ק 89 : לולסמה ךרוא
.חטשב הניל ללוכ םיימוי : ןמז
.תולולת תוילעו םיינכט הביכר יעטק ללוכ לולסמה ,השק : ישוק תגרד
הריבחה תא םאתל שי .םויל םימ לש םירטיל 5 -ב דייטצהל יאדכ : תודחוימ תונכה
וא ןודרא רה הליל ןוינחב ןה תויורשפאה .הנילה תדוקנב בכרה םע
.תוראב ןוינח - רדוסמה ןוינחב
.ןוירוג ןב תשרדמ : הלחתה תדוקנ
.הברעה שיבכ לע רפוצ בשומל הסינכה : םויס תדוקנ

םיטבנה לש תירוקמה ךרדה ךרואל םיאלפנ הביכר יעטק .םירה ינפואל בגנב רתויב םייביטקרטאה םילולסמה דחא והז : ןיינע
לע וטלשש םיקיתע םידצימב רוקיב ,ותיעקרק לא ןומר שתכמ לש ינופצה ריקהמ הדירי .םודקה הזע למנל ןמית םורדמ הליבוהש
תא שיחמהל הלוכי הז לולסמב הביכרהו ,רבעב הזה ריצה לע וענש םילמגל רתויב בורקה "הרובחתה ילכ" םה םיינפואה .ךרדה
ינפוא .םיינרדומה טווינה יעצמא אלל ,םימי 65 לש ךשמב הלאה םירידאה רבדמה יבחרמ תא וצחש תוריישה יליבומ לש השגרהה
4 יבכרל (…ונלזמל) ריבע וניא אוה םימיוסמ םיעטקבש םימשבה ךרד לש ירוקמה ביתנה רחא קיודמב בוקעל םג ונל םירשפאמ םירהה
.4 X

.מ"ק 46 - ןודרא רה הליל ןוינח - ןוירוג ןב תשרדמ :'א םוי

,םיטעומ וב תונייעמהו תורהנ וב ןיאש ,רבדמה איה םתדלומו ,חותפה ריוואב םייח םה" (1) םיטבנה לע הידרקמ סונימוריה בתוכ ךכ
אצמי םאו .תיב ונבי אל ףאו ןיי םיתוש םהב ןיא ,ירפ יצע לותשל אל ,ערז עורזל אלש םדיב גהנמ .םיניוע תואבצל םימ קפסל םייושעה
,הלאה םירבדכ םישועה םדאה ינבש םירובס םה יכ תואנקב הלא םיגהנמ םירמוש םה .תומל ותד - הלאה םירבדכ השועה םהמ דחא
םילדגמ םירחאהו םילמג םילדגמ םתצק .םהמ םיקזחה םדאה ינב תווצמל תולקב ענכיהל םייושע ,םדיב שוכרה לע רומשל ידכו
ןיא םא םג ,םרשועב םלוכ לע םילוע םיטבנה םלוא ,רבדמב םיעורה םיבר םייברע םיטבש שי .רבדמב םיעור םה םתואש ,םישבכ
םה םתואש ,רתויב םירקי םילבת ןכו רומו הנובל םיה לא ךילוהל םיליגר םהמ םיברש ינפמ .שפנ םייפלא תרשע לע הלוע םרפסמ
."תכרובמה ברע הנכומה ץראה ןמ םיאיבמ
תא רכזאמ אוה ןכו םימה תורוקמו םיכרדה תא בטיה וריכה רשא רבדמה ינב םידוונכ םירייטצמ םה ,םיטבנה לש הז םיהדמ רואיתמ
.םימשבה רחסב םתטילש
ךרד ,ןמית םורדמ ליבוה ךרדה לש ירקיעה ביתנה .הברעבש האומל תדבע ןיב עטקב וז ךרד לש הכרואל רובענ םיאבה םיימויב
וצח תוריישה םינורחאה םימיה תשמחב ףוסבלו הרטפ רחאו םר ידאו - ןדרי םורד רוזא לא ,תידועסה ברע לש םירידאה תוירבדמה
וחטבאש םימ תורובו םידצימ ךרד תונחת לש תכרעמ התנבנ םילמגה תורייש תא ריבעהל ידכ .הזע למנב םתרוחס תא וקרפו בגנה תא
.םייחה ילעבלו תוריישה יליבומל ןוזמו החונמ ורשפא ןכו ,ךרדב תויטירקה תודוקנה תא
-כ הנומ וזכ הרייש .(2) רבדמה הצקב םירעה לא חלמ תוליבומ ןה רשאכ ר'זינב הרהסב םירוזא ןיידע תוצוח םילמג לש תומוד תורייש
חלמה תוריישב םילמגה לש ללוכה רפסמה עיגה םינימז וכפה חלמ לש םיינוציח תורוקמש ינפל רבעבו םילמג 500
.30,000 -ל
םילמג םתוא םאה ? וטווינ םה דציכ .םימי 65 -כ ךשמב מ"ק 1,500 לש קחרמ לכה ךסב ורבע םימשבה ךרד ביתנב וענש םילמג תורייש
לכ ? הרזח ךרדב ואשנ תוריישה המ ? הריישה יארחא רשכוה דציכ ,ךרדה לש םינושה םיעטקב ופלחתה םהש וא ךרדה לכ ךרואל וענ
.יעמשמ דח הנעמ ןהל ןיאו לויטה ךלהמב וררועתיש תולאש ןה הלא
הריוואל סנכיהל ידכ "םימשבה יכרדו םיטבנה" טרסה לש הנרקה םאתלו תדבעבש הפיה םירקבמה זכרמב לויטה תא ליחתהל יאדכ
וכרענ וז הווחב .ירא-ןבא תווח לש םייאלקחה םיחטשל ךומסב תרבועה רפע ךרדב המורד ךישמנ םירקבמה זכרממ .המיאתמה
ןיינעמ אשונ אוה רבדמב רגנ ימ תואלקח לש הז אשונ .(תובר ומרת םיטבנה החותיפלש) בגנב המודקה תואלקחה תוטיש לע םירקחמ
רבדמה" ירא ןבא לאכימ לש ורפסמ עטק דחאה .םירבד ינש ריכזא ךא ,הרוקה יבועל סנכיהל ןמז היהי אל הז לויטבש ,ומצע ינפב
םע רבכ וקיספת…" :ירא ןבא לש ותשא לזיל י"ע הטבשב (3) תיאלקח הווח רזחשל ןויערה הלע דציכ ראתמ אוה וב "ררועתמה
םכלש תוירואיתה לש תותימאה תא םינחוב םכניא עודמ .םייוסינ םיכרועה עבטה יעדמ לש םירקוח ירה םתא ! םכלש תוירואיתה
לע הלעה אל ונתאמ שיא .םילמשוחמכ ונייה .קרבכ וב םלה לזיל לש טושפ לוכיבכה ןויערה ?תווחה תחא תא וז הרטמל םירזחשמו
קחרמ ."רוזחישה תרטמל םיאתתש הווח רתאל לכונ ןכיה םיצעייתמ ונלחתהו התיה אלכ ונתופייע המלענ דימ .תאזכ תורשפא ותעד
םימרכ לדגל תוננוכתמה תוחפשמ יתש לש םתובשייתה םוקמל היינפה תא "תדבע ימרכ" טלש ןייצמ הייחמ רהל היינפה רחא רצק
ךרד לש יאוותל םירבחתמ ונא לולת עטק רחאלו ספטל הליחתמ ךרדה .תדבע רוזאב םיטנזיבה י"ע רבעב השענש יפכ ,ןיי קיפהלו
יאודב תורבק תיב לש רוזאב איה תורבחתהה .(לסע ידאו) ןושבד לחנ לש קיפאה ונתחתמ רשאכ ,הרצ החולש לע רבועה םימשבה
.תובכרמ םג וענ הז עטקב רתוי רחואמ בלשבש הארנכ .הפש ינבאב הידדצ ינשב המוחתו הבחר איה הז עטקב םימשבה ךרד .קיתע
ביתנב רחבנו לוציפ ינפ לע ףולחנ ךרדב .תוניתמב תספטמ איה רשאכ תדבע תמר תא הצוחו חרזמ-םורד יללכ ןוויכב הכישממ ךרדה
-דעס רבש ארקנו יגולואיג רבשמ האצותכ ,רצונש רמק והז ,תדבע תמר לש ןותמה ףונה תא הצוחה טלוב רמק ונל םורדמ .ילאמשה
ל"הצ תא םישמשמה םינבמ) הי"בשלה רוזאב אחפנ לחנב הטמל תרבועש תישארה ךרדה לא דרנו תונשי תודלש ינפ לע ףולחנ .אחפנ
עיגנו בקע לחנ הלעמב תספטמה רפע ךרדל הנימי הינפה ינפ לע ףולחנו םיפסונ מ"ק 2 -כ ךישמנ הי"בשלהמ .(יונב חטשב המחול ינומיאל
וז הינפ תוהזל ידכ .הוח לחנל הכישממה ךרדה אלו ,תיטבנה ךרדה לש ירוקמה הכשמה והז ,הנימי תפעתסמה הרורב אל רפע ךרדל
.הינפה ינפ לע תפלח ספטל תלחתהש עגרמ רמולכ ,688 .ג.נ לש החולשה ןוויכל ךרדה לש הילעה ינפל איהש בל םישל שי ,תועטל אלו
תיטבנה ךדה לע ונאש דימ ההזנ בכרל ליחתנש עגרב .674 .ג.נ ןוויכל הנופה ליבשכ אלא ךרדכ תנמוסמ הניא וז ךרד ןומיסה תפמב
עטק והז .ןופרג דצימ ךרד טפנה ריצ לא ונתוא ליבוי תירוקמה תיטבנה ךרדה לש הז עטק .הפשה ינבא תועיפומ ןושארה עטקבש ךרד -
.הז ביתנב וענש םילמגל םיינפואה ןיב הברקה תא שיגדמ בושו תינכט הביכר ללוכה הביכר
ינפלו לקעתמ ידאוה .םימיוסמ םיעטקב ףחסנו רורב תוחפ ליבשה ןאכ .הוח לחנ לש לבוי קיפאל תדרוי רחאו הליחתב תספטמ ךרדה
ףכואהמ .ןופרג לחנ ןיבל התע דע וב ונבכרש ידאוה לש זוקינה ןגא ןיב דירפמה ןטק ףכואל ספטמה ליבשה תא ההזנ הנופצ דח לוקיע
ךרדמ קוחר אוהש םושמ לייוטמ וניאו טעמכ הז רוזא .הז ףכואב רבעמה לע רמשש ןטק הנבמ -ןופרג דצימ .ןופרג דצימ לא דרוי ליבשה
ךרד התיה וזש רוכזל ןמזה לכ םיבייח ונא .ידאוהמ אצויו הנימי ספטמה ליבש ההזנש דע רטמ 400 -כ ךישמנו קיפאל דרנ .םיפי'גה
ןתינש ליבשב החרזמ הדרי ךרדה ףכואהמ .חונה ביתנה תא ושפח דימת אלא ,םירדלובה עורז קיפאב וענ אל םהו םיסומע םילמגל
םחנמ פ"עו ןוילימ 5 -כ ינב םיגולואיג םיפושחמ ולא .תוניינעמ תורוצ תלעב המודא לוח ןבא ףושחמל ונתוא ליבויו ,תויעב אלל וב בכרל
ההזנ לוחה ןבא לש ףושחמה רחאל דימ .הרידנ איה תדבע תמרב ןאכ התעפוהש "הבצח תרוצת"ל םיכייש הלא םיפושחמ (4) סוקרמ
ךרואל המורד תכשמנה רפעה ךרד לא ךיישה רבקמ דרנ .יאודב ךייש רבק והזש ההזנ וילא ברקתנשכו חורב ףפונתמה דב ןיעמ קוחרמ
תמוצל ונתוא ליבות וז ךרד .ןויגה םוש אלל רשי וקב תכשמנ רפעה ךרד .דאמ תולולת תוילע ללוכה שיתמ הביכר עטק והז .טפנה רוניצ
ליבש לש הלאמש הינפל דע רטמ 500 -כ הנימי ךישמנ .ןומר הפצמ ןוויכל הנימיו הפירט ובא תעקבו חנ הלעמ ןוויכל הלאמש .רפע יכרד
תודוקנמ תחא תא חטבא למחמ דצימ .ןומר שתכמ לע האלפנ תיפצתלו למחמ דצימ רבעל ונתוא ליבוי הז ליבש .קוריב ןמוסמה
רבעמל ליבשה תא ורישכה םיטבנה .שתכמל ןופצמש המרה לא שתכמה תיתחתמ הלעמה ,םימשבה ךרדב רתויב תויתייעבה הפרותה
ינש ןכו הריפסל הנושארה האמהמ םיסרח ואצמנ דצימב וכרענש תוריפחב .ךמת תוריק הלעמה ךרואל םימיוסמ תומוקמב ונבו םילמג
(5) .סונאילג רסיקה ימימ נ"הפסל תישילשה האמה ןמ תועבטמ
תא .שתכמה לש תיחרזמ ןופצה הניפב דרויה חנ הלעמ תא תוהזל ןתינו למחמ תעקבו ןודרא רה רבעל איה למחמ הלעמ שארמ תיפצתה
.םימשבה ךרד לש הכשמה איהש הבוט רפע ךרד הצוח שתכמה תיעקרק
רשאכ .דאמ הפי הביכר עטק - תיעקרקל דע ולוכ תא בכרל ןתינ ךכ רחאו הכילהבו תוריהזה תדרל שי הלעמה לש ןוילעה עטקה תא
ריק תא עצופהו ילאטורבה למחמ הלעמ לש ינרדומה ביתנה ןיבל םכחה יטבנה ביתנה ןיב םילדבהה תא תוארל לכונ הרוחא לכתסנ
.שתכמה
אוהש תוראב ןוינחב הינשהו םיפסונ םיתוריש אלל ןוינח אוהש ,ןודרא רה הליל ןוינחב תחאה .םיתש ןה שתכמב הנילל תויורשפאה
םינינועמה הלאל .םילייטמב סומע אוהש ןובשחב איבהל שי םיגחב ךא ,םירדוסמ הניל יתורישו יאודב חוריא ,תחלקמ עיצמה ןוינח
תעקב לש םיסקמה ףונה רבעל הפוצו ןודרא רהל תחתמ םקוממה ,ןודרא רה הליל ןוינחב ןושיל ץלמומ תירבדמה היווחה תא רמשל
.למחמ


מ"ק 43 - רפוצל ןודרא רה הליל ןוינחמ :'ב םוי

וא תלחמ דצימו ,םינורהס ןיע ןוויכל הלאמש הנפנו ןומר לחנ לש וקיפא תא הצוחה תישארה ךרדה לע רהדנ ןודרא רה הלילה ןוינחמ
תוריישל הליל תנחת שמיש הז דצימ .םימה תא רבעב קפיסש םינורהס ןיע תברקב הכומנ העבג לע ןכוש הז דצימ .ןומר רעש דצימ
.םחל תייפאל רונת הלגתה םוקמב .זכרמב תימינפ רצחו ףקיהב םירדח .םאתהב יונב אוהו םילמגה
קוצמה לע ןומר הפצמ לש םיתבה תא תוהזל קפואב ןתינ .םינווג לחנו םינורהס רהו תורקנ לחנ ךשמה רבעל הפי תיפצת דצימהמ
.ה'לימת ןיעמ אוה ובש ץיקבש וזמ הקזח ףרוחב ותעיבנש ןיעמ אוה םינורהס ןיע .שתכמה לש ינופצה
ונא וליאו ,תורקנ לחנ קיפאב הכישממ םיפי'גה ךרד .ןודרא לחנ קיפא לא דרויה "םילקד הלעמ" ארקנש הלעמב איה ךרדה ךשמה
ןויצ ןה ןבל רוחש תועובצה תויבח יתש) הלאמש ספטמה ליבשב הנפנ .ץורעב רבוע אלש םימשבה ךרד לש ירוקמה ביתנה ךרואל ךישמנ
הז עטק .רבעב ןאכ התשענש לוקיסה תלועפ לע תודיעמ םיילושב תונטק םינבא תומרעו תבחרתמ ךרדה ילגר סופיט רחאל .(ליבשל ךרד
אל ךא ,יארקא יד ןומיס - רוחשב ןמוסמ ליבשה .רפעה ךרד םע בוש תורבחתההו תורקנ דצימל הדיריל דע םיהדמ הביכר עטק אוה
תיפצתל עיגהלו ליבשהמ תוטסל יאדכ .תורקנה ןוינק לעמש םיקוצמל ברקתמו חרזמ יללכ ןוויכב ךשמנ אוה ביתנה רחא בוקעל השק
.תוריהזב וב דרנו ליבשה םע ךישמנ .םיפי'גה ךרד ותיעקרקבש הפי ןוינק הז עטקב רצוי ,קיס-א ידאו ,תורקנ לחנ .תורקנה ןוינק לעמ
ריבעהל ורחבש ,םיטבנה לש םתמכחמ לעפתהל אלש רשפא יא בוש .תורקנ דצימל דע דרומב בכרל ןתינ רחאו לגרב ןוילעה עטקה תא
ךילומ רורב ליבשו דצימל המורד 'מ 400 -כ אצמנ הז רוב .תורקנ רובב רקבלו תילגר תכלל יאדכ .קיפאה לעמש המרב תוריישה תא
.תישארה ךרדה ןמ רתסנ אוהו תוקיתעה תושר י"ע רזחוש הנבמה .תותשק שולש לע תנעשנה הרקת וילעמו ןטק ץורעב הנבנ רובה .וילא
םימהש ידכ חיוט רובה . דצימב והשש םישנאה תא ושמיש רובב ווקנש םימה .ךרדה ןמ הז רובב ןיחבמ היה אל ,ותוא ריכה אלש ימ
טעמ אלא ץורעב תרבוע הניא וז ךרד .ץורעה לש תימורדה הדגב רפע ךרדל הלענ תורקנ דציממ .רמשנ ןידע הז חיטמ קלחו ולחלחי אל
הלעמב הנימי הכישממ םימשבה ךרד .תורורצ לחנו תורקנ לחנ לש שגפמל עיגנ מ"ק 4 -כ רחאל .החונ תיסחי הביכר תרשפאמו וילעמ
ריכזמה ףונב תוניתמב הלוע ךרדה .ינדוס אצוממ חמצ ,לשלושמ ןורהס - קוצמה ריקמ ול לשלתשמ הינפב דימ .הרצק לא תורורצ לחנ
הברעה לא אלפנ ףונ הרצקמ .םימשבה ךרדב האבה הנחתה ,הרצק תאצמנ הילע החולשה לא הרצקו הלולת הילעל עיגמו הברעה תא
.רזומ ןפואב וטמקתהש רוצהו ןוטרקה תובכש תורצויש ספיספה תא הארנ בורקה רוזאב .הרטפ תרתתסמ םהירוחאמש םודא ירה לאו
ךרדב .רמוע לחנ הז עטקב ארקנש ,הרצק לחנ קיפא לא דרומב הריהד בוש ,רצק סופיט רחאלו תמוצב הנימי הנפנו הטמ רהדנ הרצקמ
ינשה לותיפה רחאל .הברעה לא םילותפנב דרוי לחנהו הפי רמוע לחנב ךרדה .עלסה תובכשב עבצא ומכ טומיק לש תניינעמ העפות ההזנ
לא ונתוא ליבויש דמחנ ליבש ךשמנ ןאכמ .הביבסב םירוזפ םינבא ילג .הלעמל ספטנ .ידאוה לש ילאמשה ריקב ספטמה רצק הלעמ ההזנ
תברקב םיקמ שולל דולקש ידיתעה ןולמה לש םיפיה םילקדה לאו רפוצ לש תוממחה לא הפי תיפצת ,ןכ ומכ .התוא תוהזל ןתינש האומ
.האומ
,דב תיב ףשחנ םוקמב .הדוצמה לא רדוסמה ליבשב תולעל יאדכו לודג רתא איה האומ .םימשבה ךרד לע הליל ןוינח בוש איה האומ
םוקימ המדא תודיערמ האצותכש תונייעמ האומ רוזאב .ץחרמ תיב הלגתנ םג ובו ןומר רעש דצימש הזל המוד הנבמ ההזנ הטמלו
הנופצ ךישמנ האוממ .תורישל הליל תנחת קר אלו עבק בושי םייקתה םוקמבש םידיעמ םיגולואיכראה םידירשה .הנופצ זזוה םתעיבנ
.רפוצ בשומל הסינכה לאו הברעה שיבכ לא רפעה ךרד םע ךישמנ רחאו שולל דולק לש ןולמה רתא דיל רובענו

: תורוקמ
.1983 ,בגנ םהרבא ,רבדמה ינודא .1
1999 סראמ ,10 ןוילג ,2. National Geographic
.ח"משת ,ירא ןבא לאכימ ,ררועתמה רבדמה .3
.1988 ,סוקרמ םחנמ ,םורד ,לארשי ילויט .4
.1992 ,1057 'מע ,3 ךרכ ,לארשי ץראב תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה .5

: תורעה
.תילגנא וא תירבע הסרגב תדבעב השיכרל תנתינ "םימשבה יכרדו םיטבנה" ואדיוה תטלק .1
07-6550954 : אוה תדבעב םירקבמה זכרמ לש ןופלטה רפסמ .2
050-375265 : אוה תוראב ןוינח לש ןופלטה רפסמ .3
ןתינ וז הפמ .בגנב תורייתה חותיפל הלהנמה תאצוהב 1:250,000 לש מ"נקב םימשבה ךרד לש תוריית תפמ רואל האצי ,ןכ ומכ .4
.ןוירוג ןב ףירצ דיל קדנופב שוכרלישאר ףד - רחא ןפואל הרזחב