תונומת תכורעת
2 .סמ הנומת


תילגר רוזיאב לייטל ץלמומ - ןודרא תעקב יפונמ
.תוינועבצהו תוירניצה תועבגה ןיב