תונומת תכורעת
3 .סמ הנומת


ןודרא רה שארמ טבמ - "םודאה קמעה"