תונומת תכורעת
4 .סמ הנומת


ןודרא תעקב - םיעבצ לש ספיספ