תונומת תכורעת
5 .סמ הנומת


.בגנה ינועבצ לש םילע תנשוש