תונומת תכורעת
6 .סמ הנומת


.ןודרא תעקב - םידאמה יפונ