תונומת תכורעת
7 .סמ הנומת


םימשבה ךרד תברקב ןומר שתכמב דדוב באז