תונומת תכורעת
8 .סמ הנומת


ןרק רה לש החולשה בג ךרואל בגנב תובוחרל ךרדה


םימשבה ךרדל הרזחב