לודגה שתכמה לש םייברעמה םיקוצמה ךרואלםיעיפומ םניא רשא םוהת יפ לע םירצ הכילה יליבשב הביכר ללוכ הז לולסמ
םיליבשב הביכרב םיסונמה םיבכורל דעוימ אוה ןכלו םיליבש ןומיס תפמב
.שתכמה תפשל םיבורקה םיעטקב רמשיהלו רהזיהל שי הרקמ לכבו ולאכ
!!שא חטשב רבוע לולסמהש בל םישל שי ןכ ומכ

תועש 4:ןמז
.חטשב מ"ק 17 םכותמ מ"ק 24:לולסמה ךרוא
.םחורי לש תיחרזמה האיציב הייצינפ לעפמ :םויסו האיצי תדוקנ
:עקר
.ץראב םירחאה םישתכמל תיגולופרומ הניחבמ הריתח שתכמ וא לודגה שתכמה
תיביזוריא תוליעפמ האצותכ ורצונש םיהובג םיקוצמ םיפיקמ שתכמה תא
רמק אוהש הריתח רמקב חתפתה שתכמה .רתוי תוחל תוימילקא תופוקתב
רעק ןוויכל הנופה יברעמה ןורדמה וליאו דאמ לולת יחרזמה ודיצש ירטמיסא
ידכ ןכלו םיצורע לש הפופצ תכרעמ החתפתה הז יברעמ ןורדמ ב.ןותמ םחורי
ךכו רתוי הובגה רוזאב םדקתהל ףואשל שי שתכמה תפשל ליבקמב עונל
רבתסמ םהרבא הלעמל ןונבא רה ןיב עטקב .וללה םיצורעה תייצחמ ענמהל
תויפצת תונמוזמ לולסמה ךרואלו םכרוא לכל טעמכ בכרל ןתינש םיליבש שיש
ףיקנ ובש ידיתע טקיורפ תארקל הנכה אוה הז רצק רויס .שתכמה לע תורדהנ
.םיקוצמה וק תברקב ,ביבס ביבס לודגה שתכמה תא

:לולסמה טוריפ
. שתכמה ךותל ליבומה שיבכה החרזמ בכרנו הייצינפ תיכוכזה לעפממ אצנ
חתמ וק דומע ןוויכל תספטמש רפע ךרד ההזנ שתכמל הדיריה תליחת ינפל
אוה ןושארה עטקה .שתכמה תפשל ליבקמב ךישמנו וז ךרדב בכרנ .הובג
קלחב תושעל תויהל הכירצ הפיאשה ךא םיצורע רפסמ תוצחל שיו יתייעב
.םהירדע םע םיתיעל ןאכל םיעיגמ בורקה רוזאהמ םיוודב .םהלש הובגה
רורב ליבש ךשמנ ןאכמ 659.ג.נל תחתמש ידאול עיגנ הלולת הדירי רחאל
ליבשה מ"ק -כ רחאל .ךשמהב הז ליבש רחא בוקעל ןתינ .שתכמה תפש ןוויכל
םינבואמ תוליכמ עלסה תובכש .שתכמה תפש לאמשמש קלח ןורדמ לע ספטמ
ספטל שי רחא .ויפויב םיהדמ הביכר עטק והז .תוריגוסקא רקעב םיבר
ג.נ דע ונכשמה ונא .הנושארה םיקוצמה תרוש לעמ ךישממה ליבשב תילגר
,םיביבר לחנ לא רבחתמ ףוסבלו דרויה םיצורעה דחא לא הברעמ ונינפ זאו 703
ירדעב תופצל ןתינ םיתיעל .םהרבא הלעמל דע ליבשה םע ךישמהל ןתינ ךא
.םוהת יפ לע םיכלוהה םילעי

םע ךישמנו התוא בוזענ ןכמ רחאלו היב"שלה ךרד ונתוא ליבות הבוט רפע ךרד
ובש הפיו ןטק ןוינק ןימל ךפוה םשה אלל ץורעהו ליבשב איה הביכרה ..ץורעה
עיתפמ יד .רוזאב ודריש םינורחאה םימשגה רחאל םימב םיאלמ ויהש םיבג
שי ינוינקה עטקה תא רובעל ידכ .הז םילכה לא אבחנו ןטק ןוינקב שוגפל
-םחורי שיבכ םע רבחתנ ףוסבלן ךישממ ליבשה .ידאוה לש ילאמשה דצב תכלל
מ"ק 3.3-כו תוינומלחל הסינכל תחירזמ תימורד מ"ק 1.3-כ רקוב הדש
.הלחתהה תדוקנל ךרדב יזכרמה בוחרב הרייעה תא הצחנ .םחוריל הסינכב רככהמ