.רקוב סכרב םילמג ליבש


מ"ק 28 :לולסמה ךרוא
.תועש 6 :ןמז
.רצ םילמג ליבשב הביכר ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.םיבאשמ תמוצמ מ"ק 2-כ רבדמ הוונ תואצחרמ :םויסו הלחתה תדוקנ

!!! עובש יפוסב קר רוזאב לייטל ןתינ ןכלו ליעפ שא חטשב רבוע לולסמה

'מ 500-כ למנרוק תווח .רבדמ הוונב םימחה םימה תואצחרמ :ןיינע
לולסמב .תורדהנ םיזיע תוניבג תונקל ןתינ םוקמב .םיללטל הסינכל תיחרזמ
.החולש בג לע ברעמ חרזמ ןוויכב רקוב סכר תא הצוחה קיתע ב'קנב בכרנ הז
םתוא רמשמ ןיידע ירבדמה םילקאה ךא וחכשנו טעמכ הלא םיליבש םויכ
יליבש םהב תופוקתל תמליא תודע ,רוזאב הלאכ םיבר תוהזל ןתינו חטשב
.םילמג תוריישל םיביתנ ושמש רבדמה

:לולסמה טוריפ
תמר תימוקמה הצעומה ירוחאמ םורד ןוויכל ןשיה שיבכב בכרנ רבדמ הוונמ
תא ההזנו המורד טעמ ךישמנ הנצינל ךילומה שיבכה םע תורבחתהה דע בגנ
.םיפסונ מ"ק 8-כ וז ךרדב בכרנ .רפע ךרד תכשמנ ול ליבקמבו הובגה חתמה וק
החולש הצקל עיגנ ףוסבל ךא םעפ ידימ תגזגזמו םיצורע רפסמ הצוח ךרדה
חותפ םימ רוב חתמה וק דומע דיל .הטמל רבועה רושבה לחנ לא הפוצה הלולת
לש זוקינה תכרעמל ךישש לזלז לחנ ךישממ החולשל תיחרזמ.םינבאב ןפודמה
םילמגה ליבש תא תוהזל ןתינו רקוב סכר לש תודרומה לוממ .רושבה לחנ
ספטמו קיפאהמ ליחתמ ליבשה . 485 ג.נל תכשמנה החולשה לע ספטמה
איהו םורד ןוויכל איה החולשהמ הדיריה .רשי ךישממ רחאו תוניטנפרסב
לזלז לחנ ץורעל דרנ .חתמה וקל תיברעמ רטמ 100-כ הליחתמו הלולת טעמ
.םילמגה ליבש לא ספטנו

ךרד חונ תיסחי רבעמ רשפאמ אוהו היפרגופוטה תא בטיה לצנמ הז םילמג ליבש
ךא וכרוא לכל טעמכ בכרל ןתינ .תורתוימ תודיריו תוילע אלל רקוב סכר
רבוע ליבשה .קוצמל ךומסב רבוע אוה םיעטק רפסמבו ץמאמ תשרוד וב הביכרה
.רקוב סכר לש תוינומלחה תרומש לעמ 552.ג.נ רוזאל עיגמ ףוסבלו 536.ג.נ ךרד
.ול רבעמש תדבע תמרו םיקולח סכרל ןכו רכסהו רקוב לחנ לא הפי תיפצת ןאכמ

. " לולסמ רקוב רהב " :לולסמב ראותמ הז ךשמהו תינומלחה תרומש ןוויכל דרוי ב'קנה
. 575.ט.נל הנופצ ספטנו חרזממ סכרל תספטמה רפעה ךרדל רבחתנו ךישמנ ונא
תורורב רפעה יכרד .שיבכל תדרל םשמו הטילק תונטנאל עיגהל איה ונלש המגמה
תדרל אלו םינוכנה םינוויכה לע רומשל שיו הפמב תונמוסמ אל ךא חטשב
ונתוא ואיבי שיבכה לע םיפסונ מ"ק 40. 5 רפסמ שיבכ ןוויכל הנופצ אלא הברעמ
םוקמב .בגנה רהב םידיחיה תובשייתה טקיורפמ קלח איהש למנרוק תווח לא
ןימי דצמ תאצמנ הווחה .םוקמב םיניכמש תוחבושמ םיזיע תוניבג תונקל ןתינ
תואצחרמב לויטה תא םייסל ןתינ .ישארה שיבכהמ הילא תספטמ השיג ךרדו
.(םולשתב הסינכה) רבדמ הוונ