םיעבורמ םילגלג םע םיינפוא

י"ע ונבנש עוביר תרוצב םילגלג ילעב םידחוימה םיינפואה לע
דחוימה חטשמה ינפ לע קלח ןפואב בכרל ןתינ ,ןאגוו.ס רוספורפ
.תוכופה תוירנטאק תומוקע לש הרדסמ בכרומ הז חטשמ .הנומתבש
ןפואב היולתה תרשרש ידי לע תרצונה המוקע איה ירנטאק תמוקע
סוניסוק תיצקנופ ידי לע תראותמו היתוצק יתש ןיב ישפוח
הבוג ותואב םיראשנ םילגלגה לש םיריצה הביכרה ןמזב .ילוברפיה
וז הביכר לש הדמחנ היצמינא .םוקעה חטשמה חנומ וילע רושמה לעמ
:רתאב העיפומ
http://www.studyworksonline.com/cda/content/wor...