.םוטק רהל השרדמהמ לויטל תויבותיכ

:1 הנומת
.םימה רוב וירוחאמש ןמילה לאמשמ .וילא הליבומה רפעה ךרדה תליחתמ הארנ אוהש יפכ םוטק רה


:2 הנומת
. 588.ג.נ ,םוטק רה תגספ

:3 הנומת
.דרטמ תמר תא תוארל ןתינ קפואב .רורצ רה דיל רפעה ךרד