-הלי'צ ןופצב המקאטא רבדמ
םירה ינפואל םילולסמ השולש
קחצי יזח

עלקנש ,םמוד רוחש ,םולג רמח ישוג בובג ;לזרב תממש ךינפל תילגנ המר לכמ"
ילויה רמיח ,םימ ןיא רבדמ ;ךויח ןיא ,םישקו םיפעוז םלועה ינפ ;שעגה יעול יפמ
המדאה ,םיממוש םיימשה ,ךביל לע קיעמ תודידב לש שגר .הדולח הלעמו רעוב
,ותישארב הי םלוע ינפל םינוא הפרו ךכדודמ דמוע התא !םחונ ןיאו ,הליל תוהלבכ
ךייח המ .ךבל שחר תא םילטבמו םיעלוב םה -םתרובגב ומדרנש לבת תוחוכ ינפל
, יתואד .מ סלר'צ " ?םולגה םוקיה ייחב רעצמ הרקמ אל םא ,םילפתהו םינטקה
.ינבואר .א לש ומוגרתב ברע ינפ לע

םיאשינה םידנאה ירה ןיבל טקשה סוניקואה ףוח ןיב מ"ק 900-כ טעמכ ךרואל
ידי לע רצונ הז רבדמ .ץראה רודכ ינפ לע רתויב םישביה םירוזאה דחא ול ערתשמ
הקיטקראטנאמ עיגמה (ורפ םרז םג ארקנ) טדלובמוהה םרז :םימרוג רפסמ לש בוליש
ךרואל דבכ לפרע קר רצויו סוניקואה לעמ םשגה תא ריטמהל םיננעל םרוגו
בימנ רבדמ תא תרצוי המוד הביס.שמשה לש המוח רובג םע רזפתמ רשא םיפוחה
תוירבדמה תעוצר םוחתב אצמנ רוזאה .הקירפא םורד לש יברעמה ףוחה ךרואל
םיעיגמה םשגה יננעל םוסחמ םיוהמ םיהובגה םידנאה ירה ןכ ומכו תימלועה
ינפ לעמ רטמ 4000-כ) ההובג המר -ונלפיטלאה תא רצויו ךשמנ רבדמה .חרזממ
.רטמ 6000-ל טעמכ םידחא תומוקמב עיגמ םהבוגש שעג ירה םיאשנתמ הבו (םיה
תדחוימ העפות .הניטנגרא ןופצו היבילוב ךות לא ךשמנש ונימב דחוימ רוזא והז
לודגה .ודאתה םהימימש םיקיתע םימגאל דירש חלמ ינגא איה המקאטא רבדמל
חלמ ינגא ךותב .ול ןופצמ ןכוש ורדפ ןאס רפכהש salar de Atacama אוה םהב
.חלמה רבדמ לש תוחיחצה עקר לע םיזעה םהיעבצב תוטלובה תופי תונוגל הלא
salar de Atacama לש וחטש .וגנימלפל םיבושח ןוניק תומוקמ תווהמ ןה ןכ
הדותעהמ %40 תאצמנ ובו םויתיל םירוכ ימורדה וקלחבו ר"מק 3000-כ אוה
.הז דוסי לש תימלועה

קחרמ) הכומסה ריעה המלאקמ איה המקאטא הד ורדפ ןאסל עיגהל הלקה ךרדה
תכרואש הסיטב עיגהל ןתינ המלאקל .(ןיטולחל חיחצ רבדמ לש מ"ק 120 לש
םייונב היתבו רבדמ הוונב תנכוש תירבדמה הרייעה .הריבה וגיטנסמ יצחו םייתעשכ
תובר םילויט תויונכוסו תודעסמ הבו תוריית זכרמל תכפוה הרייעה .רמחמ
ןיידע וילושבש רפכ לש רזומ זנטעש ןימ .רייתה לש וסיכ לע ןהיניב תורחתמה
עיצה הפק תיבב תטאבתמש המדק ןיבל יתרוסמ ינאיניא םייח חרוא לע רמוש
עקרב .תססות תיטילופומסוק הריואב לוהמ לכהו ,טנרטניאב השילג תויורשפא
םיהדמה סונוקה טלוב דחוימבו שעגה ירה לש םימוצעה םיטורחה םיאשנתמ
הקניאה תפוקתבו היבילובל הלי'צ ןיב לובגה רבוע וילעש Lichancabur לש
ןייוצמ סיסב איה ורדפ ןאס .םילאה תא תוצרל ידכ םדא תונברוק וילע ובירקה
ינפוא ןכו חטש יבכר הב רוכשל ןתינ וכו ןוזמב הב דייטצה ןתינו רוזאב םילויטל
םיירגתאב הלכו םילקמ לחה םירה ינפוא ילולסמ לש עפש עיצמ רוזאה .םירה
.חטשה תא ריכמה ךירדמ םע תאצל שי םהילאש םימי המכ לש תועסמבו

תוברתה תארקנש תידוחיו תנינעמ תוברת רבעב הייח המקאטא רבדמב
תוברת לש היתורוק תא .םהיאצאצ םה רוזאב םייחה םינאידניאהש תימאקטאה
באה ידי לע דסונ הז ןואיזומ .הרייעבש יגולואיכראה ןואיזומב תוארל ןתינ וז
וייח תא שידקה 1980 תנשב ותומ דעו 1953-ב רוזאל עיגהש Gustav Le Paige
תא תוארל ןתינ ןואיזומב .וז תראופמ תוברת לש םיאצממה ףוסיאו יולגל
.ידרפסה שוביכל דעו ירוטסיהירפה בלשהמ לחה םדאה לש ותוחתפתהב םיבלשה
הישנאש ךכל תודוה רוזאב םישקה םיאנתה ףא לע חתפתהל החילצה וז תוברת
םייגולואיגהו םייגולויבה םיבאשמה תא לצנלו הביבסה תא בטיה ריכהל וליכשה
וחתפתהש תורחאה תויוברתל הרושק התיה תימקאטאה תוברתה .רוזאה לש
.היבילוב זכרמב הנכשש וקנאוחיט תכלממ ידי לע דחוימבו םינכשה םירוזאב
םישביה םילקאה יאנתל תודוה ורמתשנש תוימומ רפסמ תוארל ןתינ ןואיזומב
םיחוטב םיגולואיכראהש "הלי'צ סימ" םשל התכז םהבש תמסרופמהו
.היפהפי הרוחב התייה התוריעצבש

םיה ינפ לעמ רטמ 2300 לש הבוגב תנכושש ורדפ ןאסל בורקה רוזאב םיינפוא ילויטב
םויב דאמ הקזח שמשה תנירקש רוכזלו םימ לש תקפסמ תומכב דייטצהל בושח
הלילב תורוטרפמטהש םושמ להואב דייטצהל יאדכ חטשב תוהשל םיננוכתמ םאו
םישרודו רתוי הברה םיכבוסמ ונאלפיטלאל םילויטה .ירבדמ רוזאל האיכ תוחנוצ
רטמ 4000 אוה המרה לש עצוממה הבוגה ךא רפע יכרד רוזאב .הלועמ ינפוג רשוכ
שעגה ירהל ילגר סופיטו הייעב הווהמ הבוגה .רבדמה ןוויכל הנממ תדרל יאדכ ןכלו
םייחה םישנא ןיאו םימ ןיא רוזאב .לילדה ריוואה יאנתל תולגתסה שרודו דאמ השק
אלש קפס ןיא םיינפוא םע וב בכרל הכזיש ימו רוהטו םיהדמ יפוי לעב אוה ךא ,וב
ןכו דויצה תא אשיש הוולמ בכר םיבייח ונאלפיטלאב .םלועל היווחה תא חכשי
.ץוליח בכר הווהי

ןתינ.ונאלפיטלאב דחאהו המקאטא רוזאב םיינש ,םיירשפא םילולסמ השולש ראתא
חיתפ ןה הלא םילולסמ .חטשב הנילל ןגראתהל ןיפולחל וא ורדפ ןאסב ןולל רוזחל
ינפוא יבכורל רוזאה עיצמש תונווגמה תויורשפאה לע םשרתהל ןתינ םכרדו דבלב
.תוירבדמה יבבוחו םירהה

Cejar תונוגלל ורדפ ןאסמ :1 לולסמ

הז לולסמ לש תרתוכה תלוג .מ"ק 40-כ וכרואו ירושימ חטשב לק תיסחי לולסמ והז
.וגנימלפב תופצלו תוחשל ןתינ ןהבו salar-ה ךותב תוינועבצו תופי תונוגל שולש איה
ןמזה לכ רשי ךישמנ ותיאו Tocopilla בוחר לא הנפנ ורדפ ןאס לש ישארה בוחרהמ
ןמזב הרוחא רוזחנ הרייעה זכרממ קחרתנש לככ .המורד אוה ונלש יללכה ןוויכה רשאכ
םימ תולעת ידי לע תוקשומה תוקוריה תוקלחהו רפכה לש יטנתואה םייחה ןונגס לא
ינפ לע ףולחנו רשי ךישמנ .רבדמה לש חיחצה רושמה עקר לע ןעבצ דוגינב וטלבי
ףונהו הטיש יצע ןימ םירוזפ רושמב .הנבנש שדח שיבכל תחתמ רחאו יאבצ הנחמ
לעמ םהבוגש שעג ירה םיאשנתמ ונל חרזממ ךא הברעה לש הנאוסה ףונ תא ריכזמ
ןוויכ לע רומשל שיו הפמב תונמוסמ ןניא רפע יכרד לש עפש רוזאב .רטמ 5000
ןאכמ .החלמה תליחת תא ןמסמש דדוב ץעל עיגנ רשגהמ מ"ק 10-כ רחאל .םורד
רצויש חלמ לש חטשמ לע תרבוע ךרדהו שמשה לש תוטהולה הינרקמ הסחמ םוש ןיא
תיברעל איה החונה הסינכה .תונוגלל עיגנ םיפסונ מ"ק 5-כ רחאל .תונושמ תורוצ
.הזה ןומישיה בלב םייח לש יא והז .םילולצ אוה הנוגלה לש קומעה קלחה .ןהניבש
תונוגלב תוחשל ןתינ .ולשכנ םהילא ברקתהל יתונויסינש וגנימלפו םימ תופוע רפסמ
םילדג תיעקרקה לע .חלמה םי לש וזמ הנטק םתוחילמ יכ םא דאמ םיחולמ םימהו
רתוי הברה םעפהו ורדפ ןאסל ךרד התואב רוזחנ .עקרקל הטעמ ןיעמ תורצויה תוצא
.הרזחב ךרדה תא אוצמל לק

. Valle de Catarpe-ו Rio Salad לא :2 לולסמ

רטמ 2700 לש הבוגל דע רפע ךרדב היילע ללוכה מ"ק 30-כ וכרואש השק לולסמ והז
ךרדב .םימעפ רפסמ ותוא תוצחל ךירצש םימ םרוז ןוינקב הביכר ןכו םיה ינפ לעמ
וקלחל קר לייטל ןתינ .תימקאטאה הפוקתה ןמ דאמ תופי עלס תובותכ תוארל ןתינ
לולסמל .חלמה ירה סכר הלעמ לא היילעה תא ךוסחלו לולסמה לש ןותחתה
.םימ רטיל 4-ב תוחפל דייטצהל שי הז

לש ןוינק ךות לא ליבומה D. Atienza בוחר ךרד איה ורדפ ןאסמ האיציה
הלעתב םיחולמ תונייעמ ימ םימרוז ובש הפי ןוינק והז . Rio San Pedro
תובכש ךותב רותח ןותחתה וקלחב ןוינקה .ורדפ ןאסב תוקלחה תייקשהל םישמשמו
תובכש תינוטקט תוליעפמ האצותכ וממורתהו חלמה םגא תיתחתב רבעב ויהש חלמ
היגולואיגב ןוימיד םייק םגש רעשמ ינאו םודס רה לש ףונה תא דאמ תוריכזמ ולא
עיגנ םימרוז םימ ובו בחר לחנ ךותב הביכר לש מ"ק 3-כ רחאל .תומוקמה ינש ןיב
ךותב רותח ןוינק הלעמב ספטל הליחתמה רפע ךרדל הלאמש וב הנפנו םוסחמ ןיעמל
ךותב תרבוע ףוסבלו הלעמל תספטמ ךרדה .(ונלש םודס לחנל המוד) חלמה רה
5-כ דוע רפעה ךרדב ךישמנ . 1930 תנשב הבצחנו רטמ 400-כ הכרואש הרהנמ
רחאל . Rio Salado ןוויכל תדרויש רפע ךרדל הנימי הנפנו םיכרד ףעסמל דע מ"ק
תא םיבבושמ לחנב םימרוזה םימהו היחמצה לש קוריה ספה ,חיחצה עטקב הביכרה
ירויצ לש םישרמ זוכיר אצמנ קלח טינרג ריק לע ,לחנה לש תיחרזמה ןפודב .שפנה
תומל ירויצ .בחרמב ויחש םימודקה םידוונה לש םהייח תא םיראתמה םימודק עלס
קפס שונא רוצי קפס לש הרזומ תומד םירויצה ןיב .תורזומ תוירטמואיג תורוצו ,םישנא
זוכיר ההזנ דימו ודרומב ךישמנו לחנה תא הצחנ .בנז לעב םג ךא םיידי לעב ,היח
.עלס ירויצ לש ףסונ

תא םירהל שי תומוקמ רפסמבו ליבש אלל םרוזה לחנה ךרואל ילגר אוה ךשמהה
ליבשב בכרל רשפא הכילה לש מ"ק 3-כ רחאל .םימרוזה םימה תא תוצחלו םיינפואה
ונאש ןימאהל השקו םיהדמ הביכר עטק והז .הקוריה הייחמצה ךותב רבועה רצ
םה דחיו ףסונ לחנל רבחתמ לחנה .םלועב םישביה תוירבדמה דחא ךותב םיבכור
הצוחה הבחר ךרדל ךפוה ליבשה ךשמהב .Valle de Catarpe ארקנש קמעב םימרוז
.םיינפואה לש תיביפמאה תלוכיה תא קודבל ןתינו םרוזה קיפאה תא םימעפ רפסמ
.ורדפ ןאס לא הרזחב ונתוא ליבות וז ךרד


. , Laguna Lejia, Volcano Lascar ונלפיטלאה לא :3 לולסמ

רטמ 4200 לש הבוגב תאצמנש Lejia תנוגלל חטש בכר לש הצפקה בייחמ הז לולסמ
ץלמומ .םילק אל מ"ק 40 לש קחרמ Talabre רפכה ןוויכל הביכרב תדרל ותינ זאו
.הנילה דויצו םימה ןוזמה תא סימעהל וילעו רתוי וא םיימויל בכר רוכשל
ךכל ךרעהל שיו לויטל השק ךא ויפויב םיהדמ רוזא אוה הובגה רבדמה רוזא
חטשה תא ריכמה ימוקמ ךירדמ תריכשב ןכו דויצהו ינפוגה רשוכה תניחבמ
.ריוואה גזמ תוכופהתל עדומו

רחאל .(מ"ק 33 לש קחרמ) Toconow רפכה לא המורד ליבומ שיבכה ורדפ ןאסמ
וז ךרד.ההובגה המרה לא ספטל הליחתמה רפעה ךרד תפעתסמ םיפסונ מ"ק 6-כ
לש הבוגב Paso de Guaitiquina רבעמב המרה תא הצוחו הניטנגרא לא הכישממ
רשאכ טינרגהו תלזבה יכפש ךרואל רטמ 2400 לש הבוגמ תספטמ ךרדה .רטמ 4296
הסינכה ינפ לע רובענש רחאל .שעגה ירה לש םיהובגה םיטורחה םיאשנתמ עקרב
הלעתב ותוא םימירזמ רפכה יבשותש םרוז לחנ הצוח ךרדה Talabre ןטקה רפכל
.םיינצוק םירכל תכפוהו הנתשמ הייחמצה הבוגב םילועש לככ .תוקלחה תייקשהל
השק תישענ ךרדה . תוקפלאו תומל לש םינטק םירדע הארנ רטמ 3500 לש הבוגב
שעגה ירהל תחתמ קמעב הפיו הנטק הנוגל יהוז .Lejia תנוגלל עיגנ ףוסבלו רתוי
ספטל ןתינ . Laskar שעגה רה תולגרמל דע םדקתהל ןתינ ןאכמ .םדמדאה ןווגה ילעב
השק סופיט הז ךא ,רטמ 5200 לש הבוגב רההלש םוצעה שתכמה לעמ ףכואה לא
תירפוג זג יחוליק שתכמה ךותב .תומלקאתה טעמכ התיה אלש הדבועה רואל דוחיבו
הטמל םיחנוצה םיקוצמה .ףכואל םג עיגמ הנממ ףדונה ףירחה חירה רשא
תירפוגה תומוהת לא םיחנוצה םייכנא תוריק לש רטמ 1000-כ יתכרעהל ,םימיהדמ
תבשונ הז הבוגב .םהב הכרד םרט םדא לש ולגר ףכש תומוקמל הטמל םש יא
תא תוהזל ןתינ קחרהו םיפושח םירה ביבסמ בחרמה .האיפקמ חור
Talabre ןוויכל הרזחב תדרל יאדכ םיינפואה םע . Salar de Aquas Calientes
הביכרל יטסטנפ הארנש םודק הכילה ליבש יתיהיז לחנה תייצח תדוקנמ רשאכ
.ינאידניאה רפכה לא ליבומה

.םיישומיש םיטרפ

לע ץילממ ינא .םירה ינפוא רוכשל ןתינש תויונכוס רפסמ ורדפ ןאסב .1
בבוחו ורדפ ןאסב םינש 4-כ ררוגתמש יאניטנגרא רוחב Christian Fernandez
רתוי םיכורא תועסמ ףאו רוזאב םילויט ותרזעב ןגראל ןתינ .עבשומ םילויט
ראודהו 56-55-851373:לט .שעג ירהל סופיט םיללוכה ונאלפיטלאב
. Vulcanochile@hotmail.com :ולש ינורטקלאה
קרו ורדפ ןאסל בורקה רוזאב בכרל ליחתהל יאדכ הבוגל םלקאתהל ידכ .2
.ונאלפיטלאב בכרל ןכמ רחאל
ימדק םלוב םע םיטושפ יד םיינפוא םה ורדפ ןאסב רוכשל ןתינש םיינפואה .3
ץמאתהל יאדכ רתוי םיכורא תועסמל ןבומכ .םתיא לייטל ןתינ ךא דבוע דימת אלש
תופפכ ,הדסקב ץראהמ דייטצהל יאדכ הרקמ לכב .תוישיאה םיינפואה תא איבהלו
דוגיבב ןכו הבאשמ ,ןלא תוחתפמ טס ,לבסל רבחל ןתינש םיקית ,בג תיימימ ,הביכר
.םיאתמ הביכר
ךולה הסיט סיטרכו המלאקל םוי ידימ הסט LanChile הפועתה תרבח .4
רתאב הלי'צב םינפה תוסיטל םיסיטרכ שוכרל ןתינ .$170 הלוע וגיטנאסל בושו
םיסבוטוא תוריש המלאקמ . http://www.cocha.com/ofertas_ing.htm טנרטניאה
.ורדפ ןאסל לוז
ןה ךא 1:300000 לש הדימ הנקב רוזאה לש תויפרגופוט תופמ שוכרל ןתינ .5
דעומ שדוח אוה ראורבפ שדוח .ךירדמל ףילחת תווהמ אלו תוקיודמ אל
.הז שדוחב רוזאב לייטל ץלמומ אל ןכלו ונאלפיטלאב םימשגל
: Atacama desert לע היצמרופניא םהב אוצמל ןתינש םיפסונ םירתא .6
http://img.arc.nasa.gov/Nomad/atacamainfo.html
http://samexplo.org/tr99.htm