המקאטא רבדממ תונומתל םירבסה

:1 הנומת
תיגולויסיפ ולגתסה ןהו רטמ 3500 דע 3000 לש םיהבגב תועור תומלו תוקפלא
.הלא םיהבגב םיאנתל

:2 הנומת
היימומה ."הלי'צ סימ" יוניכל התכזש הימומה לש םינפה לש בורקמ םוליצ
.ורדפ ןסב יגולואיכראה ןואיזומב תגצומ

:3 הנומת
.רוזאב התיחש תימקאטאה תוברתל ךיישו ורדפ ןסל ןופצמ אצמנש עלס רויצ

:4 הנומת
.רטמ 6000-כ והבוגש Lichancabur שעגה רה עקרבו ורדפ ןס רפכה

:5 הנומת
.תוקאפלא

:6 הנומת
ןווג ילעב םירהה .רטמ 4200-כ המרה הבוג .ונאלפיטלא - הובגה רבדמה
.Lejia תנוגל תא םיאור הנומתב .םיליעפ שעג ירה םהמ קלחו םדמדא

:7 הנומת
לעמש םירהה לא תספטמו חלמ ירה לש ףונ ךותב תרבועה רפעה ךרד
. Rio San Pedro