ךורד לחנ תסרפ לא


.מ"ק 25 :לולסמה ךרוא
.תועש 7 :ןמז
םע הכילה ןכו םירצ םיליבשב הביכר ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
.דאמ הלולת הדיריב םיינפואה
.רקוב הדש תשרדמ :הרזחו האיצי תדוקנ
סכר לש םילולתה תונורדמה ןטק שתכמ ןיעמ -ךורד לחנ תסרפ :ןיינע
.תדבע קוצמו ןיצ תעקב לא תופי תויפצתו םיקוצמ .הריתח
.ץיקה ישדוח טעמל הנשה לכ :הנוע


2 הפמ

1 הפמ


:לולסמה טוריפ
לע ףולחנ .רורצ רהל הלועה ךרדה ןוויכל ךישמנו ןיצ הדש לא השרדמהמ אצנ
עירפהל םיבכרמ עונמל ידכ עבטה תורומש תושר החינהש תורדגה ינפ
רה לומ תיפצתל עיגנ הלולת היילע רחאל .הלכאהה תנחתב םיסרודל
הריתח רמק לש והצקב םיאצמנ ונא .(לולסמה תליחתמ מ"ק 4.5) רורצ
וגגש ינייפוא ןחלוש רה אוה רורצ רה .חרזמ ןופצ ןוויכב האלה ךישממה
הבכשל תחתמו שאשמ רוצ םיגולואיגה יפב ארקנש םישק רוצ יעלסמ יונב
תערתשמ רורצ רהל רבעמ .(החונמ ןוטרק) הכרו הנבל ןוטרק תבכש תחנומ וז
תדבע תמר תאצמנ ןיצ תעקבל םורדמ .ןיצה יקוצמ וק טלובו ןיצ תעקב
טלוב המרה לש ןותמה ףונה ןיבל םירמקה לש ףירחה ףונה ןיב דוגינהו
אוהש אחפנ רה לש תונטקה תולוברכ תא תוהזל ולכוי ןיעה ידח .ןיעל
ההזנ ברעמב .יניס ךותל ףא ךשמנו בגנה תא הצוחש בחור רבש לש האצות
.רקוב סכר תאו השרדמה תאו רקוב הדש ץובק תא

עיגנו םינטק תוידאו הצוח ךרדה םהבש םיפסונ מ"ק 3-כ דוע ךישמנ וז תיפצתמ
.הפמב תנמוסמ הניא וז ךרד .החולש ךרואל תספטמו הנימי הנופה רפע ךרדל
ונינפ .יוהיזל בושח ךרד ןויצ הזו םוטק רה לש םוטקה טורחה טלוב לאמשמ
-כ רחאל העיגמו תויטיאב תספטמ ךרדה . 652.ג.נ ןוויכל החרזמ תודעומ
םורדמ .תדבע תמרו ןיצ תעקב לא הפי תיפצתלו םינבא ילג רפסמל מ"ק 2.5
הל ןימימ .תדבע תמר לא תויארפב תספטמה קיז הלעמ לש הנבלה ךרדב תטלוב
הכוראה וכרדב ךישממ ןיצ לחנ חרזמב האלהו .קיז ןיעו ביבש ןיע לש קוריה ספה
רהב םיבר שי םתומכו ילומוט םיארקנ ונאש םינבאה ילג .חלמה םי ןוויכל
לש העצה יפל ( ענרב שדק דיל םילודגה ילומוטה תודש םיעודי דחוימב) בגנה
ינב לש םהירבק םה הלא ( 1992"דובאה ך"נתה" ורפסב ןייע) ןויצע עשוהי
.תחטבומה ץראל ועיגה םרטב הנש םיעברא ךשמב הזה בחרמב ודדנש לארשי
,םילגרמה תשרפ רחאל ,ןכל םדוק הנש םיעבראכ " : ורפסב בתוכ ןויצע עשוהי
רבדמב) "ףוס םי ךרד רבדמה םכל ועסו ונפ " :םיירצמ יאצוי לע לאה רזג
תולחמהו אמצה ,בערה .ואבש תמועלכ רבדמה לא ורזח לארשי ינב .(הכ :די
תממוד תודע םה ,םהיתורבק תא םינייצמה ,ןבא ילג יפלא .םהלש תא ושע
הזנורבה תפוקת וזה הירואיתה יפ לע ".םיירצמ יאצוי תא דקפש ארונה לרוגל
.רבדמב לארשי ינב לש הלא םידודנ ושחרתה הבש הפוקתה איה הנוכיתה

רמק לש םיפירחה םיעופישה דרומב ינכט הביכר עטק אוה 652.ג.נמ ךשמהה
עיגהל ידכב ביתנב תועטל אל דאמ בושח .ןיצ תעקב לא חנוצה הריתח
.םיהדמ הביכר עטק והז .ךורדה תסרפ לא תדרויה החולשה לעמ קוידב
םורד ןוויכב החולש ךרואל תדרל זאו רטמ 500-כ הברעמ ךישמהל שי הליחתב
תוחנוצ תובכשה וניתחתמ .םוהתה יפ לע שממ הפוצה 564.ג.נל דע ליבש אלל
תאצמנ הסרפה .םייפנכ םע קר ןאכמ ךישמהל ןתינש הארנו םיהדמ עופישב
יעלסב .המיהדמ "ןיכס" תחולש ךרואל ילגר ליבשב תדרל שיו ונל תיחרזמ
םילולח םיעלס .תורזומו תונושמ תורוצ ורציש תויטסרק תועפות םירכינ ריגה
תופוקתל תודע ןה ולא תויטסרק תועפותו ןכתי .םיאופק ריג תונוליו ןיעכו
םכרדש תורעמל עיגנש דע ליבשב תוריהזב תדרל ךישמנ .רבעב רתוי תומושג
תלועפמ םה םג ורצונ "תונולח" ןיעמ ןהש תורעמה .הסרפה לא תופצל ןתינ
תוריהזב תדרל ןתינ .םיטינומא ללוכ םינבואמ עפש ןוילעה קלחב .םימה
דרוי ליבשה .בגנב םידחוימה ןמ אוה הז רתאש קפס ןיא .הסרפה לע ףיקשהלו
.ךורד לחנ לש הובגה לפמה .האבה היצקרטאל ונתוא איבמו ךורד לחנ לא
.הרדה אולמב ונל תילגתמ הסרפהו וניתחתמ תרעפנ תררחסמ םוהת

לג לש רמג תדובע ךותמ חוקל הסרפה לש היגלופרומואיגה לע עדימה
באוי תייחנהב יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפס תיב דימלת (1993) ילאירא
.(ןיצ תעקבו הריתח סכר םורדב ףונה תוחתפתה :הדובעה אשונ ) ינבא

לפמב הפיחסה סקריקל םילייטמה ידי לע ןתינש ,ימוקמ םש אוה הסרפ םשה
ולגתה בגנב .ילגעמ וק תלעב תיביזוריא העפות איה הסרפה .ךורד לחנ
תוריק תא םירידגמ .ןהיניבמ הלודגה איה ךורד לחנ תסרפו תוסרפ רפסמ
סיסב .הסרפה לש ינוציחה הפקיה תא תונובה תובכשה ןה ולא .הסרפה
ןוילעה קלחה אוהש ,הסרפה גג .הסרפה לש הנותחתה הבכשה יהוז , הסרפה
לכ .הסרפה תא אלממש ינוימידה ללחה אוהש ,הסרפה ללח .הסרפה לש
תוריק תא הווהמה השק הדיחי :לש יפרגיטרטסה ףצרב תורצונ תוסרפה
(םירורד תרוצת) הסרפה ללח תא הווהמה הכר הדיחי ,(הטבש תרוצת) הסרפה
ןתינ 1 רויאב .(רמת תרוצת) הסרפה סיסב תא הווהמה רתוי השק הדיחיו
הזה לדומה יפ לעש בל םישנ .ךורד לחנ תסרפ תוחתפתהב םיבלש תוארל
גגו םתוטטומתהל הסרפה תוריקב תוארנש תורעמה לכ ומרגי דיתעב
:תונמל ןתינ הפחמה הבכשה סרהל םימרוגה ןיב .רשייתי הסרפה

םימייקה םיקדסב וא םיירוזא םיינוטקט םיצמאממ האצותכ םרגנה קודיס .א
.עלסה לש םקרמב

.טסראק .ב

.הסרפה ללח תא הוויהש רמוחה יוניפב עייסמהו הסרפל ךומסב רבועה לחנ .ג

רתוי ףיקמ רבסהב הצוענ ךכל הבושתה .הסרפה ךוראת איה רתוי השק הלאש
אבומ ילאיראו ינבא ידי לע עצומה לדומה .ךורד לחנ לש םודקה ואצומ יבגל
רמולכ ןקוימה תפוקת ףוסב וכלהמ תא הניש ךורד לחנ הז לדומ יפ לע .2 רויאב
עקשה תורצוויהל םג הרושק הסרפה תורצוויהו ןכתי ,םינש ןוילימ 20 ינפל
.ךומנ העיקש סיסב תריצילו יאקירפא ירוסה

,ילאירא לג לש רמגה תדובע ךותמ) ךורד לחנ לש ותוחתפתהב םיבלש :2 רויא
(יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב

שיו ןכוסמ עטק והז .םוהתה ףס לע רבועה הכילהה ליבשב ךישמנ לפמהמ
עטק רחאלו לחנה קיפא לא דרוי ליבשה !!.םיינפואה םע תוריהזב תכלל
.הנהמ הביכר עטק והז .ליבשב תויעב אלל בכרל ןתינ ,הכילה לש רצק
דיל ןיצ תעקבב תישארה רפעה ךרדל רבחתנו ןיצ לחנ ץורע תא הצחנ ךרדב
:תופסונ תויצפוא .השרדמה לא ןיצ הלעמ ךרד רוזחל ןתינ ןאכמ .טפנה ילכימ

םג ללוכה ינכט הביכר עטק והז .רורצ לחנ ךרד לוחכה ליבשב תולעל .1
. ילגר סופיט

ףיסוהל שי) תוניטינפרסה ךרד השרדמל רוזחלו בקע ןיעל ךישמהל .2
(.לויטה לש ללוכה ןמזב םייתעשכ