ימורדה הקרב לב'גל ןופצמ תוינועבצ לוח ינבא

לוחה ןבאב םילספמ םימהו חורה

אדודה-לא תנויד רוזא לע טבמ

הקרב לב'גל ןופצמ לוחה ןבא ישוג

עבטה ידי לע לוסיפ