תליא ירה
1 .סמ הנומתלעמ תיפצתב בגנ תמר ס"נתמ לש םיינפואה יבכור תצובק
ןורשג לחנ