תליא ירה
6 .סמ הנומת.תרוחש לחנ תא ףקוהה (םודאב ןמוסמה) הכילהה ליבש
.םודא ירה עקרב