תליא ירה
7 .סמ הנומת.המודאה לוחה ןבאב רצונש יעבט "ןולח"