תליא ירה
8 .סמ הנומת.ןשיה הברעה שיבכל ךומסב - םואה לקד