םיינפוא לויט
1 .סמ הנומתץןושבד תמרב ןדיל'ג-ובא םלאס תחפשמ לש להאמה