םיינפוא לויט
2 .סמ הנומת.המזאזעה טבשמ ,ןדיל'ג ובא םלאס