םיינפוא לויט
3 .סמ הנומת.ןותחת בקע ןיעל ךרדב הובג הסרפ לפמ לעמ ליבשב הביכר